Regulamin

Ogólne warunki handlowe działalności sklepu internetowego Olympus

§ 1. Zakres

1. Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) w wersji obowiązującej w chwili składania zamówienia regulują stosunki handlowe między Olympus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063126, NIP 5221651738, REGON 012330343 (dalej zwaną „Olympus“, „my“, „nas“) a Zamawiającym. Odmienne warunki Zamawiającego spółka Olympus uzna wyłącznie, jeżeli wyraziła na nie zgodę na piśmie.Kontakt: shop.support@olympus.eu

§ 2. Zawarcie umowy

Zamówienia mogą być składane wyłącznie w trybie online na witrynie internetowej sklepu internetowego spółki Olympus: https://shop.olympus.eu. Przed wysłaniem zamówienia Zamawiający może w dowolnym momencie sprawdzić i zmienić swoje dane. Zamawiający składa wiążącą ofertę zawarcia umowy klikając przycisk „Kup teraz”. Zamówienie może jednak zostać wysłane i przesłane dopiero po potwierdzeniu przyjęcia niniejszych OWH przez Zamawiającego poprzez kliknięcie właściwej kratki. Otrzymanie zamówienia Zamawiającego potwierdzamy e-mailem, w którym potwierdzamy otrzymanie zamówienia, podając jego szczegóły (potwierdzenie otrzymania zamówienia). Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, a jedynie zawiadomienie Zamawiającego o wpłynięciu zamówienia. Przyjmujemy ofertę zawarcia umowy sprzedaży w chwili całkowitego lub częściowego obciążenia Strony Zamawiającej kwotą zakupu. Strona zamawiająca rezygnuje z doręczenia oświadczenia o przyjęciu. O ile umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, zastrzegamy sobie prawo do żądania zwrotu ewentualnych wykonanych przez nas usług.

Zamawiający rezygnuje z doręczenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W przypadku niedojścia umowy zakupu do skutki zastrzegamy sobie prawo do zażądania zwrotu ewentualnie zrealizowanych przez nas usług. Olympus jest partnerem umowy. Oferta sprzedaży spółki Olympus nie jest skierowana do małoletnich. Także nasze produkty przeznaczone dla dzieci mogą nabyć wyłącznie osoby dorosłe.

§ 3. Prawo do anulowania umowy

Konsumenci mogą skorzystać z prawa do anulowania umowy przy spełnieniu poniższego warunku. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, z którą czynności prawnej dokonuje się głównie dla celów niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub działalnością na własny rachunek.

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW O PRAWIE DO ANULOWANIA UMOWY
  1. Zamawiający jest ustawowo uprawniony do anulowania umowy w terminie określonym w § 3. Oznacza to, że jeśli w tak określonym terminie Zamawiający zdecyduje z dowolnego powodu, że nie chce otrzymać lub zatrzymać zamówionego produktu, może powiadomić nas o swojej decyzji anulowania od umowy i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.

  2. Prawo do anulowania umowy nie przysługuje jednak w odniesieniu do:

  (a) produktów w zapieczętowanym opakowaniu, które z przyczyn ochrony zdrowia lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  (b) nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  (c) produktów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  3. Ustawowe uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od zawartej z nami Umowy rozpoczyna się w dniu, w którym zawarto Umowę. Termin odstąpienia od umowy zależy od tego, co zamówiono i od sposobu dostawy, a mianowicie:

  3.1 Jeżeli Umowa dotyczy pojedynczego produktu (którego dostawa nie następuje częściami w różnych dniach), termin upływa 14 dni po dniu, w którym Zamawiający lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała produkt.

  3.2 Jeżeli Umowa dotyczy:

  (a) produktu, którego dostawa następuje częściami w różnych dniach; lub

  (b) kilku produktów, którego dostawa następuje w różnych dniach, termin upływa 14 dni po dniu, w którym Zamawiający otrzymał ostatni z zamówionych produktów.

  4. Anulowanie Umowy:
  Wystarczy, że Zamawiający powiadomi nas o zamiarze anulowania Umowy. Można skorzystać z udostępnionego wzorcowego oświadczenia o anulowaniu umowy lub skontaktować się z nami listownie na adres Olympus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. Można także wysłać do nas email na shop.support@olympus.eu lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 00800 67 10 83 00. W przypadku kontaktu emailem lub listownie prosimy o podanie szczegółów zamówienia, aby ułatwić nam przyporządkowanie pisma. W przypadku przesłania nam oświadczenia o anulowaniu Umowy emailem lub listownie, anulowanie takie wchodzi w życie w dniu wysłania emaila lub pisma.

  5. W przypadku anulowania Umowy:

  (a) dokonamy zwrotu zapłaconej ceny produktu. Należy mieć na uwadze fakt, że jesteśmy ustawowo uprawnieni do zredukowania zwracanej kwoty z tytułu utraty wartości towarów, jeżeli wynika ona ze sposobu obchodzenia się ze zwracanym towarem, który byłby niedopuszczalny w sklepie;

  (b) zwrócimy Zamawiającemu zapłacone przez niego koszty dostawy, jednak zgodnie z wymogami ustawowymi maksymalna kwota podlegająca zwrotowi odpowiada wyłącznie cenie zaoferowanego przez nas sposobu standardowej dostawy (jeżeli jest to sposób zwykle stosowany i ogólnie przyjęty);

  (c) dokonamy zwrotu przysługujących kwot możliwie jak najszybciej, a w każdym razie zgodnie z poniższymi terminami:

  (i) jeżeli Zamawiający otrzymał produkt: w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwrotu produktu albo, jeżeli nastąpiło to wcześniej, w dniu przedstawienia nam przez Zamawiającego dowodu odesłania nam produktu. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się w § 8;

  (ii) jeżeli Zamawiający nie otrzymał produktu: w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia nas przez Zamawiającego o decyzji o anulowaniu Umowy.

  6. Jeżeli Zamawiający odesłał nam produkty zgodnie z niniejszymi warunkami anulowania Umowy, ponieważ były wadliwe lub nieprawidłowo oznaczone, Zamawiający otrzyma pełny zwrot zapłaconej ceny i ewentualnej opłaty za dostawę, a także stosownych kosztów dostawy poniesionych w związku ze zwrotem produktu.

  7. Zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany z wykorzystaniem tej samej metody płatności, której użył Zamawiający w celu zapłacenia za produkty.

  8. Jeżeli produkt został dostarczony Zamawiającemu, zanim podjął on decyzję o anulowaniu Umowy:

  (a) powinien on odesłać otrzymany produkt bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomił on nas o swojej woli anulowania Umowy;

  (b) ponosimy koszty zwrotu produktu.

  9. Ponieważ zamawiającym jest konsument, jesteśmy ustawowo zobowiązani do dostarczenia produktów zgodnych z niniejszą Umową, a Zamawiającemu przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu wadliwych lub błędnie oznaczonych produktów. Takich ustawowych uprawnień nie narusza opisane w niniejszych warunkach anulowania Umowy prawo do odesłania produktów i zwrotu kosztów ani inne postanowienia zawarte w OWH.

KONIEC INFORMACJI DLA KONSUMENTÓW O PRAWIE DO ANULOWANIA UMOWY

§ 4. Ceny

Cena produktu podana na witrynie internetowej zawiera podatek VAT, jednak nie zawiera kosztów wysyłki, opłat bankowych ani opłat związanych z obsługą kart kredytowych (o ile nie ustalono inaczej).

Cena podana na potwierdzeniu zamówienia jest ceną całkowitą i zawiera wszystkie podatki, w tym VAT. Cena zawiera cenę produktu oraz wszystkie koszty wysyłki i dostawy, opłaty bankowe i opłaty pobierane przy zapłacie kartą kredytową.

5. Dostawa

Zamówiony produkt zostaje dostarczony wyłącznie na terytorium Polski. Podstawą informacji na temat terminu dostawy są oczekiwane terminy dostawy, podane nam przez podmioty trzecie. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za dokładne dotrzymanie podanych terminów dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy Zamawiający jest uprawniony do odszkodowania lub odstąpienia od Umowy jedynie, gdy opóźnienie to zostało spowodowane przez spółkę Olympus lub jej spółkę partnerską i wynika z działania umyślnego lub poważnego zaniedbania. Opóźnienie dostawy o ponad 30 dni uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli ponadto bez winy z naszej strony nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy zamówionych towarów z powodu niewypełnienia zobowiązań umownych ze strony dostawcy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy z Zamawiającym. W takim przypadku Zamawiający zostanie bezzwłocznie powiadomiony, że zamówiony produkt jest niedostępny. Ustawowe uprawnienia Zamawiającego pozostają nienaruszone.

Jeżeli dostawa dla Zamawiającego jest niemożliwa, ponieważ zamówione produkty nie mieszczą się w drzwiach wejściowych, drzwiach do mieszkania lub klatce schodowej Zamawiającego albo Zamawiającego nie zastano pod adresem dostawy pomimo, że został on powiadomiony o dostawie ze stosownym wyprzedzeniem, Zamawiający ponosi koszty nieskutecznej dostawy.

§ 6. Warunki płatności

Wszystkie płatności należy uiszczać przy zawarciu umowy. Olympus zastrzega sobie prawo do scedowania swoich roszczeń wobec Zamawiającego, w tym wszystkich związanych z tym praw, na osoby trzecie. Z zasady oferujemy możliwości płatności opisane poniżej, w zależności od wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej zastrzegamy sobie jednak możliwość zaoferowania Zamawiającemu jedynie określonych metod płatności.

1. Płatność przez PayPal

Stosując metodę płatności przez PayPal Zamawiający płaci bezpośrednio ze swojego konta PayPal lub poprzez polecenie zapłaty. Po wysłaniu zamówienia Zamawiający zostaje przekierowany do PayPal i tam zleca płatność w wysokości wartości zamówienia. Gdy nasze konto PayPal zostanie poinformowane o dokonanej autoryzacji płatności, następuje wysyłka zgodnie z podanym czasem dostawy.

2. Metody płatności Wirecard

Przy użyciu metody płatności, którą oferujemy przez naszego dostawcę usług płatniczych Wirecard (Wirecard Bank AG), dane płatności mogą zostać pobrane z Wirecard. Poprzez zastosowanie metody płatności Wirecard nie zostaje zawarta umowa pomiędzy Wirecard a klientem. Olympus odstępuje Wirecard roszczenia wobec klienta i klient uprawniony jest do dokonywania płatności wobec Wirecard ze skutkiem zwalniającym od zobowiązań.

Płatność kartą kredytową: Stosując metodę płatności kartą kredytową (Visa i Mastercard) klient zostaje przekierowany do naszego dostawcy usług płatniczych Wirecard. Tam dokonuje on bezpośredniej płatności, podając dane swojej karty kredytowej. Po wysłaniu zamówienia i podaniu danych swojej karty kredytowej, zostaje ona obciążona bezpośrednio.

3. Płatność przez Przelewy24

W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Zamawiający po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę serwisu Przelewy24 i poproszony o dokonanie płatności zgodnie z regulaminem tego serwisu.

4. Płatność przez Klarna

We współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy Zamawiającemu następujące dalsze sposoby płatności:

Sofort: Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostaje przekierowany na witrynę internetową oferenta internetowego Klarna. Aby móc zapłacić rachunek za pośrednictwem systemu Sofort, potrzebne jest aktywowane konto bankingu internetowego z numerem PIN i kodem transakcji TAN, odpowiednie wylegitymowanie się i potwierdzenie udzielenia polecenia dokonania płatności na rzecz nas. Powoduje to natychmiastowe wykonanie transakcji i obciążenie konta Zamawiającego..

§ 7. Potrącenie wierzytelności, zastaw

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności wyłącznie wtedy, gdy roszczenie wzajemne zostało stwierdzone sądownie lub jest bezsporne. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa zastawu wyłącznie wtedy, gdy roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

§ 8. Zastrzeżenie prawa własności

Towary pozostają własnością firmy Olympus do dokonania pełnej zapłaty.

§ 9. Gwarancja

Wszystkie produkty nabyte w sklepie internetowym Olympus są objęte ustawową gwarancją. Odstąpienie praw gwarancyjnych przez Zamawiającego jest wykluczone.

W przypadku świadczenia uzupełniającego poprzez wymianę Zamawiający zobowiązany jest odesłać pierwotnie otrzymane towary w ciągu 30 dni na koszt spółki Olympus. Zwroty podlegają przepisom ustawowym. Olympus zastrzega sobie prawo do wystąpienia zgodnie z określonymi ustawowo warunkami z roszczeniem o odszkodowanie.

§ 10. Odpowiedzialność

Olympus ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody dostarczonego przedmiotu. W szczególności Olympus nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków ani inne straty ekonomiczne Zamawiającego. O ile odpowiedzialność spółki Olympus jest wyłączona lub ograniczona, takie ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli lub pomocników. Ograniczenia te nie dotyczą jednak szkód umyślnych lub spowodowanych przez poważne zaniedbanie ani szkód na zdrowiu lub życiu osób, a także gdy Zamawiający wystąpił z roszczeniami uregulowanymi ustawowo. Jeżeli Olympus nieumyślnie naruszył istotne zobowiązanie umowne („zobowiązanie zasadnicze”) i przez naruszenie to powstało ryzyko nieosiągnięcia celu Umowy lub wykonania zobowiązań, których wykonanie jest istotne dla prawidłowej realizacji Umowy i na wykonanie których Zamawiający może zwykle liczyć, zobowiązanie do odszkodowania jest ograniczone do szkód rzeczowych spodziewanych w typowym przypadku.

§ 11. Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

Sklep internetowy firmy Olympus funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Strona Zamawiająca nie jest Konsumentem, miejscem właściwym do rozstrzygania sporów jest Warszawa.

Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów Komisja Europejska (UE) stworzyła platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do korzystania z procedury rozstrzygania sporów przez organ arbitrażowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się skontaktować bezpośrednio z naszym Biurem przyjmowania skarg (e-mail: shop.support@olympus.eu, telefon: 00800 67 10 83 00).

Aby kontynuować procedurę składania zamówienia należy zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe.