Regulamin

Ogólne warunki handlowe działalności sklepu internetowego firmy OM Digital Solutions

1. Zakres

  1. Poniższe warunki regulują zawarcie umowy handlowej między firmą OM Digital Solutions GmbH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie, ul. Solec street 18/20, Warsaw, 00-410 Warsaw, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 871021, NIP PL5263350645, REGON 387651080 a Stroną Zamawiającą.

  Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

  2. Postanowienia Warunków Handlowych nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zawarcie umowy

  1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie w trybie online na stronie internetowej sklepu firmy OM Digital Solutions: https://shop.olympus.eu/PL-pl/.
  2. Przed opłaceniem zamówienia Strona Zamawiająca w dowolnym momencie może sprawdzać i modyfikować swoje dane.
  3. Wprowadzone dane dotyczące Zamawiającego są wiążące dla obydwu stron.
  4. Po opłaceniu zamówienia dane dotyczące Zamawiającego nie mogą być modyfikowane.
  5. Zamówienie złożone przez Stronę Zamawiającą stanowi zobowiązanie firmy OM Digital Solutions do zawarcia umowy.
  6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Handlowych.
  7. Zamawiający otrzyma fakturę w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail. Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 poz. 1485) – faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki ani podpisu wystawcy.
  8. Faktura może być wystawiona jedynie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności.
  9. Faktura zawiera dane wprowadzone podczas składania zamówienia.
  10. Strona Zamawiająca po złożeniu zamówienia otrzyma od firmy OM Digital Solutions wiadomość e-mail, która będzie zawierać potwierdzenie otrzymania zamówienia.
  11. Umowa wchodzi w życie, gdy przesyłka zostanie nadana przez firmę OM Digital Solutions, a Strona Zamawiająca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie nadania przesyłki.
  12. Umowa nie obejmuje produktów, które nie są wymienione w potwierdzeniu nadania przesyłki.
  13. Stroną umowy – Sprzedającym – jest firma OM Digital Solutions.
  14. Firma OM Digital Solutions nie oferuje żadnych produktów osobom małoletnim. Wszelkie produkty przeznaczone dla dzieci mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
  15. Aby uniknąć wątpliwości prosimy pamiętać, że nasz sklep internetowy jest przeznaczony dla użytkowników końcowych, czyli konsumentów. Klientów biznesowych informujemy, że nie wystawiamy faktur VAT za zakupy w naszym sklepie internetowym, dlatego nie będą mogli Państwo odzyskać kwoty naliczonego podatku VAT.
  16.  Należy pamiętać, że sprzedajemy produkty tylko w ilościach, które odpowiadają typowemu zapotrzebowaniu przeciętnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to zarówno ilości produktów w ramach jednego zamówienia, jak i w ramach kilku zamówień tego samego produktu w sytuacji, gdy pojedyncze zamówienia obejmują ilość typową dla standardowego gospodarstwa domowego.

3. Prawo zwrotu zamówienia

  1. Konsumenci mogą skorzystać z prawa zwrotu. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Kodeks Cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  2. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „Łatwe zwroty”.

4. Warunki odstąpienia od umowy

  1. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Oznacza to, że jeśli w określonym terminie Konsument zdecyduje, że nie chce zatrzymać zamówionego produktu, może powiadomić firmę OM Digital Solutions o swojej decyzji odstąpienia od umowy i otrzymać zwrot wpłaconych środków.
  2. Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Konsumenci nabywają prawo do odstąpienia od umowy w dniu otrzymania od firmy OM Digital Solutions wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia. Zamówiony produkt można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
  4. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować firmę OM Digital Solutions o chęci zwrotu zamówionego produktu. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta wysyłając wiadomość e-mail na adres eshop.support@om-digitalsolutions.com.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że nie został poinformowany przez Sprzedającego o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  6. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy:
   1) firma OM Digital Solutions dokona zwrotu wpłaconych środków na wskazane przez Konsumenta konto bankowe lub na wskazany przez Konsumenta rachunek karty kredytowej. Należy mieć na uwadze fakt, że prawo pozwala obniżyć zwracaną kwotę z tytułu jakiejkolwiek utraty wartości towarów, jeżeli wynika ona ze sposobu użytkowania zwracanego towaru, który to sposób uniemożliwiłby jego sprzedaż w sklepie;
   2) firma OM Digital Solutions dokona zwrotu wpłaconych środków w możliwie jak najkrótszym czasie:
    1) jeżeli Konsument otrzyma zamówiony produkt: zwrot wpłaconych środków zostanie zlecony w ciągu 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwrotu. Wpłacone środki pojawią się na koncie Konsumenta lub na rachunku karty kredytowej Konsumenta w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwrotu;
    2) jeżeli Konsument nie otrzyma zamówionego produktu: zwrot wpłaconych środków nastąpi w ciągu 14 dni liczonych od dnia poinformowania firmy OM Digital Solutions o decyzji o odstąpieniu od umowy.
  7. Zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany z wykorzystaniem tego samego kanału płatności, którego używał Konsument w celu opłacenia zamówienia.
  8. Jeżeli produkt zostanie dostarczony Konsumentowi, zanim podejmie on decyzję o odstąpieniu od umowy, Konsument musi zwrócić otrzymany produkt w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował firmę OM Digital Solutions o swojej woli odstąpienia od umowy.
  9. Firma OM Digital Solutions jest prawnie zobowiązana do dostarczenia Konsumentom produktów, które zachowują zgodność z zawartą umową.

5. Cena

  1. Cena produktu podana na stronie internetowej zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów wysyłki, opłat bankowych ani opłat związanych z obsługą kart płatniczych (o ile nie ustalono inaczej).
  2. Cena podana na potwierdzeniu zamówienia zawiera wszelkie podatki (w tym VAT) oraz koszty wysyłki.

6. Dostawa

Zamówiony produkt zostanie dostarczony wyłącznie na terytorium Polski.

  1. Czas dostawy
   1) Zamówiony sprzęt zostanie dostarczony w ciągu 3-4 dni roboczych (jeśli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym przed godziną 12:00). Oznacza to, że jeżeli Konsument złoży zamówienie w poniedziałek przed 12:00, przesyłka zostanie nadana tego samego dnia i dotrze do Konsumenta najpóźniej w czwartek.
   2) Firma OM Digital Solutions dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zamówienia były doręczane we wskazanych na stronie terminach. Niemniej jednak czas dostawy wskazany na stronie internetowej jest jedynie czasem orientacyjnym. Firma OM Digital Solutions nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy. Przekroczenie czasu dostawy i/lub przekroczenie okresu 30 (trzydzieści) dni od złożenia zamówienia nie oznacza automatycznie naruszenia prawa przez firmę OM Digital Solutions.
  2. Dostawa
   1) Jeżeli kurier nie doręczy przesyłki podczas pierwszej próby doręczenia, zostawi informacje dotyczące oddziału firmy kurierskiej, w której znajduje się przesyłka. W razie braku dodatkowych informacji kurier następnego dnia roboczego podejmie kolejną próbę doręczenia i jeśli nie zastanie odbiorcy, ponownie zostawi awizo.
   2) Jeżeli druga próba doręczenia nie powiedzie się, kurier zostawi wiadomość zawierającą informacje umożliwiające skontaktowanie się z nim w celu ustalenia dogodnego sposobu odbioru przesyłki. Przesyłka będzie przechowywana w siedzibie firmy kurierskiej przez 10 (dziesięć) dni roboczych. Jeżeli w tym czasie Konsument nie skontaktuje się z przewoźnikiem, przesyłka zostanie odesłana do nadawcy.
   3) Firma OM Digital Solutions ubezpiecza wszystkie towary do momentu dostarczenia ich na adres odbiorcy. Jeżeli dostarczona przesyłka ma uszkodzone opakowanie, należy odmówić jej przyjęcia. Po otrzymaniu przesyłki, która została uszkodzona, firma OM Digital Solutions zleci nową dostawę.
   4) Wszelkie reklamacje dotyczące stanu dostarczonych produktów (w tym informacje dotyczące brakujących elementów) należy zgłosić firmie OM Digital Solutions nie później niż w ciągu 2 (dwa) dni liczonych od otrzymania towaru. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres shop.support@olympus.eu.

7. Termin płatności, metoda płatności, brak płatności

  1. Wszelkich płatności należy dokonać niezwłocznie po zawarciu umowy.
  2. Płatność może być realizowana za pomocą określonych metod płatności:
   1) Płatność przez PayPal: stosując metodę płatności przez PayPal Zamawiający płaci bezpośrednio ze swojego konta PayPal lub poprzez polecenie zapłaty. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostaje przekierowany na stronę internetową operatora PayPal i tam zleca płatność w wysokości wartości zamówienia.
   2) Płatność Adyen: poprzez zastosowanie metody płatności Adyen nie zostaje zawarta umowa pomiędzy Adyen a klientem. OM Digital Solutions odstępuje Adyen roszczenia wobec klienta i klient uprawniony jest do dokonywania płatności wobec Adyen ze skutkiem zwalniającym od zobowiązań.
   Płatność kartą płatniczą: stosując metodę płatności kartą płatniczą (Visa i Mastercard) klient zostaje przekierowany do naszego dostawcy usług płatniczych Adyen. Tam należy dokonać bezpośredniej płatności, podając dane swojej karty płatniczej.
   3) Płatność przez Przelewy24: W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy24, Zamawiający po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę serwisu Przelewy24 i poproszony o dokonanie płatności zgodnie z regulaminem tego serwisu.
   4) Płatność przez Klarna (we współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja): Sofort: po złożeniu zamówienia Zamawiający zostaje przekierowany na witrynę internetową serwisu Klarna. Aby móc zapłacić rachunek za pośrednictwem systemu Sofort, potrzebne jest aktywowane konto bankingu internetowego z numerem PIN i kodem transakcji TAN, odpowiednie zarejestrowanie się i potwierdzenie polecenia zapłaty na rzecz firmy OM Digital Solutions. Powoduje to natychmiastowe wykonanie transakcji i obciążenie konta Zamawiającego.
  3. Należna kwota zostanie pobrana z konta należącego do Konsumenta, gdy firma OM Digital Solutions potwierdzi otrzymanie zamówienie.
  4. Posiadacze kart płatniczych mogą być poddawani kontroli i autoryzacji przeprowadzanej przez wystawcę karty.
  5. Jeżeli wystawca karty odmówi autoryzacji płatności, firma OM Digital Solutions wstrzyma wysyłkę zamówienia i skontaktuje się z Konsumentem. W takiej sytuacji firma OM Digital Solutions nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie lub brak dostawy.
  6. Dane kart płatniczych przetwarzane są za pośrednictwem połączenia SSL (Secured Socket Layer). Firma OM Digital Solutions nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie informacji dotyczących karty należącej do Konsumenta.

8. Zastrzeżenie prawa własności

  Towary pozostają własnością firmy OM Digital Solutions do momentu opłacenia zamówienia.

9. Reklamacja, rękojmia i gwarancja

  1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących kupionego towaru, Strona Zamawiająca może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi oraz – jeżeli gwarancja została udzielona – z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
  2. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym firmy OM Digital Solutions są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Firma OM Digital Solutions ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wszelkie zgłoszenia z tytułu rękojmi należy kierować do Biura Obsługi Klienta firmy OM Digital Solutions.
  4. W zgłoszeniu dokonywanym z tytułu rękojmi Konsument zobowiązany jest jednoznacznie określić swoje żądania oraz dokładnie opisać zgłaszaną wadę.
  5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia określającego dochodzone roszczenie lub uprawnienie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji OM Digital Solutions poinformuje drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  6. W przypadku uznania roszczeń, firma OM Digital Solutions niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady w sposób określony przez Konsumenta lub wymieni produkt na nowy.
  7. W przypadku nieuznania roszczeń, Stronie Zamawiającej przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu powszechnego lub też prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (w tym zakresie możliwe jest np. skorzystanie z mediacji Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej lub skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR).
  8. Wszystkie produkty nabyte w sklepie internetowym OM Digital Solutions są objęte gwarancją. Odstąpienie od praw gwarancyjnych przez Zamawiającego jest wykluczone.

10. Odpowiedzialność

  Odpowiedzialność OM Digital Solutionsa jest ograniczona wyłącznie do rzeczywistej szkody wynikającej z dostarczenia wadliwego produktu. Firma OM Digital Solutions nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków ani inne straty ekonomiczne Zamawiającego. O ile odpowiedzialność spółki OM Digital Solutions jest wyłączona lub ograniczona, takie ograniczenie odpowiedzialności dotyczy także osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli lub pomocników. Ograniczenia te nie dotyczą jednak szkód umyślnych lub spowodowanych przez poważne zaniedbanie, ani szkód na zdrowiu lub życiu osób, a także gdy Zamawiający wystąpił z roszczeniami uregulowanymi ustawowo. Jeżeli OM Digital Solutions nieumyślnie naruszył istotne zobowiązanie umowne („zobowiązanie zasadnicze”) i przez naruszenie to powstało ryzyko nieosiągnięcia celu Umowy lub wykonania zobowiązań, których wykonanie jest istotne dla prawidłowej realizacji Umowy i na wykonanie których Zamawiający może zwykle liczyć, zobowiązanie do odszkodowania jest ograniczone do szkód rzeczowych spodziewanych w typowym przypadku.

11. Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

  1. Sklep internetowy firmy OM Digital Solutions funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Strona Zamawiająca nie jest Konsumentem, miejscem właściwym do rozstrzygania sporów jest Warszawa.
  2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Parlament Europejski i Rada (UE) stworzyły europejską platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów między Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (e-mail: eshop.support@om-digitalsolutions.com ).
Aby zakończyć procedurę składania zamówienia, należy zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe.