Regulamin

Ogólne warunki handlowe działalności sklepu internetowego Olympus

Sekcja 1 Zakres

Poniższe ogólne warunki odnoszą się do wersji ważnej w momencie złożenia zamówienia, w zakresie powiązań handlowych między Olympus Polska Sp. z.o.o, zarejestrowanej w rejestrze handlowym w Warszawie pod numerem 0000063126, posiadającą numer VAT 5221651738 (zwaną dalej jako “firma Olympus”, “my”, “nas” itd.) oraz stroną zamawiającą. Firma Olympus nie uznaje żadnych odmiennych strony zamawiającej, o ile firma Olympus nie wyraża pisemnej zgody na ich stosowanie na piśmie.

Kontakt: shop.support@olympus.eu

Sekcja 2 Zawarcie Kontraktu

Zamówienia mogą być składane wyłącznie w trybie online na stronie internetowej sklepu Olympus pod adresem https://shop.olympus.eu. Przed wysłaniem zamówienia, strona zamawiająca ma możliwość podglądu i modyfikowania danych w dowolnym momencie. Zamówienie strony zamawiającej stanowi ofertę zobowiązującą nas do zawarcia umowy. Zamówienie może jednak zostać złożone i przesłane, jeżeli strona zamawiająca zaznaczy odpowiednie pole w celu zaakceptowania niniejszych Warunków Handlowych, dzięki czemu prośba zostaje zaakceptowana. Składając zamówienie zamawiający prosi o wystawienie faktury i przesłanie jej w formie elektronicznej na jego adres e-mail. Jeżeli strona zamawiająca składa zamówienie, wysyłamy wiadomość e-mail, która potwierdza otrzymanie zamówienia i zawiera szczegółowe informacje (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie wskazuje na akceptację oferty, ale raczej służy poinformowaniu strony zamawiającej o tym, że otrzymaliśmy zamówienie. Umowa wchodzi w życie, gdy wysyłamy zamówiony produkt do strony zamawiającej i potwierdzamy wysyłkę drugą wiadomością e-mail (potwierdzenie wysyłki). Jeżeli zakupiona pozycja ma charakter niematerialny (np. kupon lub kod aktywacyjny), wysyłka odbywa się poprzez wysłanie potwierdzenia wysyłki. Umowa nie obejmuje produktów, które nie są wymienione w potwierdzeniu wysyłki. Partnerem kontraktowym jest firma Olympus. Firma Olympus nie oferuje żadnych produktów na sprzedaż osobom małoletnim. Nawet nasze produkty dla dzieci mogą być nabywane wyłącznie przez dorosłych.

Sekcja 3 Prawo anulacji

Konsumenci mają prawo do anulacji pod następującymi warunkami. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, z którą następuje uzgodnienie legalnej transakcji głównie w celu, który nie może zostać przypisany jej działalności handlowej lub indywidualnej działalności gospodarczej:

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW ODNOŚNIE ZWROTÓW
Warunki odstąpienia
  1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od swojej Umowy zawartej z nami w okresie określonym poniżej w Klauzuli 3. Oznacza to, że w odpowiednim okresie czasu, jeżeli zmienią Państwo zdanie lub zdecydują z jakiegokolwiek innego powodu, iż nie chcą Państwo otrzymać lub zatrzymać produktu, mogą Państwo powiadomić nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu.

  2. Jednak odstąpienie to nie ma zastosowania w przypadkach:

  (a) produktów zaplombowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względów związanych z ochroną zdrowia lub higieną, jeżeli uległy rozplombowaniu po dostawie;

  (b) zaplombowanych nagrań audio lub wideo lub zaplombowanego oprogramowania komputerowego, po ich otrzymaniu przez Państwa i następnie rozplombowaniu; lub

  (c) wszelkich produktów, które mogłyby ulec nieodwracalnemu zmieszaniu z innymi artykułami po ich dostawie.

  3. Nabywają Państwo swojego prawa do odstąpienia od zawartej z nami umowy od dnia Potwierdzenia (dzień, w którym wysyłamy do Państwa wiadomość e-mail w celu potwierdzenia naszej akceptacji Państwa zamówienia i zawarta zostaje umowa pomiędzy nami a Państwem). Termin ostateczny odstąpienia od Umowy zależy wówczas od rodzaju przedmiotu Państwa zamówienia i od tego, jak został on dostarczony, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  3.1 Jeżeli Państwa umowa obejmuje pojedynczy produkt (który nie jest dostarczany w ratach przez odrębne dni), datą końcową jest data upłynięcia okresu 14 dni po dniu otrzymania produktu przez Państwa;

  3.2 Jeżeli umowa dotyczy:

  (a) jednego produktu dostarczonego w ratach w ciągu odrębnych dni; lub

  (b) kilku produktów dostarczonych w ciągu odrębnych dni;

  datą końcową jest data upłynięcia okresu 14 dni po dniu otrzymania przez Państwa ostatniej raty produktu lub ostatniego z odrębnych zamówionych produktów;

  4. Aby odstąpić od swojej umowy:

  muszą Państwo jedynie poinformować nas o podjęciu przez Państwa decyzji o odstąpieniu. Mogą Państwo skorzystać z udostępnionego formularza odstąpienia(PDF) lub skontaktować się z nami drogą pocztową pod adresem: Olympus Polska Sp. z.o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Mogą Państwo także skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres shop.support@olympus.eu lub skontaktować się z nami telefonicznie poprzez nr 00800-65967873 lub faksem poprzez nr +420 221 985 599. Jeżeli Państwo kontaktują się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub piszą do nas, prosimy do zawarcie szczegółów Państwa zamówienia, aby pomóc nam w jego identyfikacji. Jeżeli wyślą nam Państwo swoje powiadomienie o odstąpieniu pocztą elektroniczną lub pocztą konwencjonalną, wówczas Państwa odstąpienie wchodzi w życie w dniu wysłania przez Państwa listu poczty elektronicznej lub nadania listu konwencjonalnego do nas.

  5. Jeżeli odstępują Państwo od swojej umowy:

  (a) dokonamy zwrotu ceny zapłaconej przez Państwa za produkty. Prosimy jednak o uwzględnienie tego, że prawo pozwala nam na obniżenie zwracanej kwoty z tytułu jakiejkolwiek utraty wartości towarów, jeżeli wynikła ona ze sposobu obchodzenia się z nimi, który to sposób byłby nie do zaakceptowania w sklepie.

  (b) dokonamy zwrotu wszelkich poniesionych przez Państwa kosztów dostawy, chociaż, zgodnie z prawem, maksymalna kwota zwrotu będzie stanowiła koszty dostawy zrealizowanej oferowaną przez standardową metodą dostawy (pod warunkiem, że jest to standardowa i powszechnie akceptowana metoda);

  (c) zrealizujemy wszelkie należne Państwu zwroty w możliwie jak najszybszym czasie oraz, niezależnie od okoliczności, w następujących terminach:

  (i) jeżeli otrzymaliście Państwo produkt: 14 dni od dnia, w którym otrzymamy produkt z powrotem od Państwa lub, o ile nastąpi to wcześniej, dnia, w którym dostarczą nam Państwo dowód odesłania produktu do nas. Informacje dotyczące sposobu dokonania zwrotu produktu do nas zawiera klauzula 8;

  (ii) jeżeli nie otrzymaliście Państwo produktu: 14 dnie od momentu poinformowania nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.

  6. Jeżeli dokonali Państwo zwrotu produktów do nas zgodnie z tymi warunkami odstąpienia, ponieważ są one wadliwe lub błędnie opisane, dokonamy zwrotu ceny produktów w całości, wraz z wszelkimi stosownymi kosztami dostawy, oraz wszelkimi racjonalnie uzasadnionymi kosztami, które zostały poniesione przez Państwa w celu zwrotu artykułu do nas.

  7. Zwrotu dokonamy korzystając z tego samego kanału płatności, z którego skorzystali Państwo w celu dokonania zapłaty.

  8. Jeżeli produkt został dostarczony do Państwa, zanim podjęli Państwo decyzję o odstąpieniu od Państwa umowy:

  (a) muszą wówczas Państwo zwrócić go do nas bez opóźnień i w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej woli odstąpienia od Umowy;

  (b) pokryjemy koszt zwrotu produktów do nas.

  9. W związku z faktem, że jesteście Państwo konsumentem, jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia Państwu produktów, które zachowują zgodność z niniejszą umową, a Państwo nabywają praw wobec produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Praw tych nie narusza Państwa prawo do zwrotu produktu i uzyskania zwrotu kosztów określonych w niniejszych warunkach odstąpienia lub jakikolwiek zapis zawarty w Warunkach.

KONIEC OŚWIADCZENIA O ANULACJI

Sekcja 4 Ceny

Cenę produktu przedstawioną na stronie internetowej należy rozumieć jako cenę zawierającą VAT, ale niezawierającą kosztów wysyłki, opłat bankowych i związanych z obsługą karty kredytowej (o ile nie ustalono inaczej).

Cena podana na potwierdzeniu zamówienia jest cena ostateczną i zawiera wszelkie podatki (w tym VAT). Ta cena zawiera cenę produktu oraz wszystkie koszty wysyłki i dostawy, opłaty bankowe oraz opłaty ponoszone przy dokonywaniu płatności kartą kredytową.

Sekcja 5 Dostawa

Informacja o terminie dostawy wynika z przewidywanych czasów dostawy przekazanych nam przez osoby trzecie. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za precyzyjne dotrzymywanie podanych terminów dostawy. O ile opóźnienie nie jest spowodowane przez firmę Olympus lub firmę współpracującą i nie jest zamierzone lub nie wynika z rażącego zaniedbania, strona zamawiająca nie ma prawa do odszkodowania ani do anulowania umowy wskutek opóźnionej dostawy. Jeżeli opóźnienie dostawy ma więcej niż trzydzieści (30 dni), strona zamawiająca na prawo do wycofania się.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć zamówionych towarów bez żadnego błędu po naszej stronie z powodu niezdolności naszego dostawcy do wypełnienia jego umownych zobowiązań, mamy prawo do wycofania się z umowy ze stroną zamawiającą. W takim przypadku, strona zamawiająca jest bez opóźnienia informowana o tym, że zamówiony produkt nie jest dostępny. Ustawowe prawa strony zamawiającej pozostają w mocy.

W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy do strony zamawiającej ze względu na brak możliwości przejścia dostarczonych towarów przez drzwi wejściowe, domowe lub klatkę schodową strony zamawiającej lub na nieobecność strony zamawiającej pod adresem dostawy pomimo wcześniejszego poinformowania strony zamawiającej o dostawie w odpowiednim okresie czasu przed dostawą, strona zamawiająca ponosi koszty nieudanej dostawy.

Sekcja 6 Termin, metoda i brak płatności

Wszystkie płatności są wymagalne natychmiast po zawarciu umowy. Strona zamawiająca może dokonać płatności kartą kredytową (Visa lub MasterCard), poprzez PayPal, przelewem bankowym lub poleceniem zapłaty. W przypadku polecenia zapłaty, strona zamawiająca jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego pokrycia na rachunku.

W przypadku skorzystania z płatności metodą Wirecard, dane do płatności mogą zostać przesłane do naszego realizatora płatności Wirecard Bank AG. W przypadku skorzystania z płatności metodą "Wirecard-Rechnung" lub "Wirecard-Lastschrift", płatności są wymagalne w terminie 14 dni od dany wystawienia faktury. Firma Olympus ma prawo do przeniesienia swoich roszczeń wobec strony zamawiającej, wraz ze wszelkimi powiązanymi prawami dodatkowymi wynikającymi z zastosowania płatności metodą Wirecard, na osoby trzecie. Zastosowanie płatności metodą Wirecard nie stanowi zawarcia umowy między Wirecard a nabywcą. Roszczenia firmy Olympus wobec strony zamawiającej zostaną przeniesione na Wirecard, a nabywca będzie uprawniony do dokonania płatności z efektem oddłużenia wyłącznie do Wirecard.

Jeżeli strona zamawiająca zalega z płatnością, firma Olympus jest uprawniona do zażądania odsetek ustawowych. Jeżeli firma Olympus może wykazać, że poniosła większe szkody w wyniku zalegania, firma Olympus ma prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu tych szkód.

Sekcja 7 Kompensata, zachowanie tytułu

Strona zamawiająca ma prawo do kompensaty tylko w przypadku, gdy doszło do prawnego ustanowienia roszczenia wzajemnego lub nie jest podważona przez firmę Olympus. Zezwala się firmie zamawiającej na skorzystanie z prawa do zachowania tytułu tylko w zakresie, w jakim roszczenie przeciwny opera się na takiej samej relacji umownej.

Sekcja 8 Zachowanie tytułu własności

Towary pozostają własnością firmy Olympus aż do opłacenia w całości.

Sekcja 9 Rękojmia

Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym Olympus są objęte rękojmią. Przeniesienie skarg reklamacyjnych z tytułu rękojmi przez stronę zamawiającą jest wykluczone. Jeżeli spełnienie zachodzi drogą wymiany, strona zamawiająca jest zobowiązana do zwrotu pierwotnie dostarczonych towarów w ciągu 30 dni do firmy Olympus na koszt firmy Olympus. Dostawy zwrotne podlegają obowiązującym przepisom prawnym. Olympus zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń na warunkach określonych przez prawo.

Sekcja 10 Odpowiedzialność

Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe względem dostarczonego artykułu; w szczególności, firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za utracony zysk lub inne straty ekonomiczne strony zamawiającej. W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy Olympus jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie to dotyczy także osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i pośredników. Ograniczenia te nie dotyczą szkód zamierzonych lub wynikających z rażącej niedbałości lub urazów ciała. Nie dotyczą one także sytuacji, w której strona zamawiająca korzysta z prawa ustawowego.Jeżeli firma Olympus w sposób niedbały naruszy zobowiązanie istotne dla umowy (“zobowiązanie podstawowe”), a naruszenie to stwarza ryzyko nieosiągnięcia celu umowy lub naruszenia obowiązków, których spełnienie ma podstawowe znaczenie dla właściwej realizacji umowy i zgodności, na której stale się Państwo opierają, zobowiązanie do zrekompensowania szkód materialnych ogranicza się do typowych szkód przewidywalnych.

Sekcja 12 Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

Stosuje się prawo polskie z wyłączeniem prawa dotyczącego zamówień ON (CISG; pol.: Konwencja o Kontraktach i Międzynarodowej Sprzedaży Towarów). Uzgadnia się Warszawa jako miejsce jurysdykcji sądowej, jeżeli strona zamawiająca nie jest konsumentem.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013, Komisja UE utworzyła platformę pozasądowego rozstrzygania sporów i jest ona dostępna poprzez http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie wyrażamy ani chęci, ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przez konsumenckim organem arbitrażowym (informacja zgodna z Sekcją 36 niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich - VSBG).

W celu uzyskania dalszych informacji, mogą Państwo kontaktować się z naszym departamentem skarg bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną (shop.support@olympus.eu), telefon (00800-65967873) lub faks (+420 221 985 599).

Aby kontynuować procedurę składania zamówienia, muszą Państwo zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe.