Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de online shop van OM Digital Solutions

Artikel 1. Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen OM Digital Solutions GmbH – Belgisch bijkantoor, Lange Lozanastraat 142, Antwerp, 2018, geregistreerd in het Antwerpse handelsregister onder nummer 758.777.154, btw-nummer BE 0405.804.052 (hierna “OM Digital Solutions”, “wij”, “ons” genoemd) en de koper, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing conform de versie die op het moment van bestelling geldig is. OM Digital Solutions erkent geen afwijkende voorwaarden van de koper tenzij OM Digital Solutions hiermee schriftelijk instemt.Contactpersoon: eshop.support@om-digitalsolutions.com

Artikel 2. Contractsluiting

2.1 Orders kunnen uitsluitend online worden geplaatst op de website van de OM Digital Solutions shop op https://shop.olympus.eu. Voor het verzenden van de order, kan de koper de gegevens op elk gewenst moment inzien en wijzigen. De koper doet een bindend verzoek aan ons om een overeenkomst te sluiten, zodra hij °Nu kopen° aanvinkt. De order kan echter alleen geplaatst en doorgegeven worden als de koper een vinkje plaatst in het betreffende hokje om deze algemene voorwaarden te accepteren. Pas hierna wordt het verzoek geaccordeerd. Als de koper een order plaatst, sturen wij een ontvangstbevestiging via e-mail met daarin alle bijzonderheden (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen acceptatie van het verzoek, maar informeert de koper slechts dat wij de order hebben ontvangen. Wij nemen het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst aan op het moment dat de koper de rekening krijgt voor de gehele of gedeeltelijke koopsom. De koper ziet af van de toezending van de acceptatieverklaring. Als een koopcontract niet tot stand mocht komen, behouden wij ons voor, eventuele door ons geleverde diensten terug te vorderen. De contractpartner is OM Digital Solutions. 

2.2 OM Digital Solutions verkoopt geen producten aan minderjarigen. Zelfs onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen worden gekocht.

2.3 Ter verduidelijking: de OM Digital Solutions Store is bedoeld voor consumenten. Als je zakelijke aankopen doet, moet je er rekening mee houden dat OM Digital Solutions geen btw-facturen verstrekt aan klanten die producten via OM Digital Solutions' online B2C-Store kopen. Je kunt als bedrijf de btw over je aankopen dus niet terugvorderen.

2.4 Let op: OM Digital Solutions verkoopt producten alleen in hoeveelheden die overeenkomen met de gebruikelijke behoeften van een gemiddeld huishouden. Dit is van toepassing op zowel het aantal producten dat in één keer wordt besteld als het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product waarbij de individuele bestellingen bestaan uit een gebruikelijke hoeveelheid voor een doorsnee huishouden.

Artikel 3. Herroepingsrecht

Consumenten hebben onder de volgende voorwaarden het recht om hun order te herroepen. Een consument is elk natuurlijk persoon waarmee een wettelijke transactie wordt gesloten ten behoeve van een doel dat niet kan worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige zakelijke activiteit.

INSTRUCTIES INZAKE HERROEPING

Herroepingsvoorwaarden
  1. U heeft het wettelijke recht om uw overeenkomst met ons gedurende de hieronder in clausule 3 genoemde periode te herroepen. Dit betekent dat u, als u van gedachte verandert of om welke andere reden dan ook gedurende die periode besluit dat u een product niet wilt ontvangen of houden, u ons enkel behoeft te verwittigen van uw beslissing dat u de overeenkomst wilt herroepen en u wordt terugbetaald.
  2. Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing in het geval van:
  (a) dicht verpakte producten die niet geschikt voor terugzending zijn om redenen van gezondheid of hygiëne, als de verpakking na aflevering geopend wordt;
  (b) verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware, wanneer de verpakking van deze producten na ontvangst werd geopend; of
  (c) producten die na hun aflevering worden gemengd met andere artikelen en niet meer kunnen worden gescheiden.
  3. Uw wettelijk recht om uw overeenkomst met ons te herroepen begint op de datum waarop de overeenkomst gesloten werd (de datum waarop wij u een e-mail sturen om onze aanvaarding van uw bestelling te bevestigen en een overeenkomst tussen ons en u tot stand is gekomen). De uiterste datum voor het herroepen van uw overeenkomst hangt dan af van wat u heeft besteld en hoe het is geleverd, als hieronder uiteengezet:
  3.1 Als de overeenkomst voor een enkel product is (dat niet in termijnen op verschillende dagen wordt geleverd), is de einddatum het einde van 14 dagen na de dag waarop u of een door u genoemde derde het product ontvangt;
  3.2 Als het een overeenkomst is voor:
  (a) een product dat in termijnen op verschillende dagen wordt geleverd; of
  (b) meerdere producten die op verschillende dagen worden geleverd; is de einddatum 14 dagen na de dag waarop u de laatste termijn van het product of het laatste van de verschillende bestelde producten ontvangt;
  4. Om uw overeenkomst te herroepen:
  U hoeft ons alleen te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. U kunt het ter beschikking gestelde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken of een schriftelijke mededeling sturen naar OM Digital Solutions GmbH – Belgisch bijkantoor, Lange Lozanastraat 142, Antwerp, 2018. U kunt ook een e-mail sturen naar eshop.support@om-digitalsolutions.com. Voeg uw ordergegevens alstublieft bij als u ons een e-mail stuurt of schrijft, om ons te helpen deze te identificeren. Als u ons uw herroepingskennisgeving per e-mail of per post stuurt, dan gaat uw annulering in vanaf de datum dat u ons de e-mail of de brief stuurt.
  5. Als u uw overeenkomst herroept zullen wij:
  (a) de prijs die u heeft betaald voor de producten terugbetalen. Wij zijn echter wettelijk gerechtigd een reductie in de waarde van de goederen voor teruggave toe te passen, als deze waardevermindering is veroorzaakt door uw omgang met het product op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan.
  (b) leveringskosten die u heeft betaald terugbetalen, met dien verstande dat wij, conform de wettelijke bepalingen, ons beperken tot maximale terugbetaling van de standaard leveringskosten die wij aanbieden (mits dit een gebruikelijke en algemeen aanvaarde methode is);
  (c) de terugbetaling aan u zo snel mogelijk uitvoeren en in elk geval binnen de hieronder aangegeven termijn:
  (i) als u het product hebt ontvangen: 14 dagen na de dag waarop wij het product van u terugontvangen of, indien eerder, de dag waaraan u ons het bewijs ter beschikking stelt dat u het product aan ons terug heeft gezonden. Kijk voor informatie over de terugzending van een product onder clausule 8;
  (ii) als u het product niet hebt ontvangen: 14 dagen nadat u ons uw beslissing de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld.
  6. Als u de producten aan ons terug heeft gezonden met inachtneming van deze herroepingsvoorwaarden, omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, zullen wij de prijs van de producten volledig terugbetalen, samen met eventuele leveringskosten en eventuele redelijke bezorgkosten die u heeft gemaakt om het artikel aan ons terug te zenden.
  7. Wij zullen u terugbetalen via de betaalmethode die u heeft gebruikt om te betalen.
  8. Indien een product aan u is geleverd voordat u besloot om uw overeenkomst te herroepen:
  (a) dan moet u het onverwijld aan ons terugzenden en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons liet weten dat u de overeenkomst wenst te herroepen:
  (b) wij zullen de kosten van de terugzending van de producten aan ons vergoeden.
  9. Omdat u consument bent, hebben wij de wettelijke plicht producten te leveren die voldoen aan de bepalingen in deze overeenkomst en heeft u wettelijke rechten indien de producten defect zijn of niet met de beschrijving overeenkomen. Aan deze wettelijke rechten wordt geen afbreuk gedaan door uw recht op terugzending en terugbetaling in deze herroepingsvoorwaarden of enige andere bepaling in Leveringsvoorwaarden.
EINDE VAN DE INSTRUCTIES INZAKE HERROEPING

Artikel 4. Prijzen

De op de website getoonde productprijs is de prijs inclusief btw, maar exclusief verzendkosten banken creditcardkosten (tenzij anders aangegeven).

Het vermelde bedrag in de orderbevestiging is het definitieve te betalen bedrag inclusief alle toepasselijke belastingen (inclusief omzetbelasting). Deze prijs omvat de prijs van het product alsook eventuele verzend- en leveringskosten, bankkosten of kosten die worden berekend voor het gebruik van een creditcard.

Artikel 5. Levering

Levering vindt uitsluitend plaats binnen België. De informatie over de leveringstermijn is gebaseerd op de verwachte leveringstijden die onze leveranciers aan ons doorgeven. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de exacte naleving van de aangegeven leveringstermijn. Tenzij de vertraging door OM Digital Solutions of een partnerbedrijf is veroorzaakt en is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid, heeft de koper geen recht op een vergoeding of de opzegging van de overeenkomst op grond van de vertraagde levering. Als de leveringsvertraging meer dan dertig (30) dagen bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer wij buiten onze eigen schuld niet in staat zijn de bestelde goederen te leveren, omdat onze leverancier niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet, hebben wij het recht om de overeenkomst met de koper te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de koper onmiddellijk verwittigd dat het bestelde product niet beschikbaar is. De wettelijke rechten van de koper blijven onverminderd van kracht.

Als de levering aan de koper niet mogelijk is, omdat de geleverde goederen niet door de ingang, voordeur of het trappenhuis van de koper passen, of als de koper niet aanwezig is op het aangegeven leveradres hoewel de koper binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de levering verwittigd werd van het leveringstijdstip, zijn de kosten van de mislukte levering voor rekening van de koper.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. OM Digital Solutions behoudt zich het recht voor, haar vordering op de koper, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten, aan derden over te dragen. In beginsel bieden wij de hieronder beschreven betaalmogelijkheden aan, maar wij behouden ons het recht voor - afhankelijk van het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole - om u alleen bepaalde betaalmethoden voor uw bestelling aan te bieden.

1. Betaalmethoden met Adyen:

Als er een betaalmethode wordt gebruikt die wij aanbieden via onze betaaldienstverlener Adyen, kunnen de betalingsgegevens door Adyen worden verzameld. Er wordt door gebruik te maken van een Adyen betaalmethode geen overeenkomst gesloten tussen Adyen en de klant. De vorderingen van OM Digital Solutions op de klant worden gecedeerd aan Adyen en de klant heeft het recht om betalingen te doen aan Adyen met schuldbevrijdende werking.

Betaling per creditcard: Bij gebruik van de creditcardbetaalmethode (Visa en Mastercard) wordt u doorgestuurd naar onze betalingsdienstaanbieder Adyen. U betaalt daar direct door uw creditcardgegevens in te voeren. Na het versturen van uw bestelling en het invoeren van uw creditcardgegevens wordt uw creditcard meteen belast.

2. Betaling met Klarna:

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende andere betalingsmogelijkheden.

Sofort (onmiddellijke betaling): Na het plaatsen van uw bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Klarna. Als u het factuurbedrag wilt betalen met Sofort, moet u een online bankrekening hebben met PIN / TAN die is geactiveerd voor deelname aan Sofort. U moet uzelf verifiëren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd en uw account wordt gedebiteerd.

Artikel 7. Compensatie, recht op retentie

De koper heeft alleen recht op compensatie wanneer zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Voor het uitoefenen van een recht van retentie is de koper slechts in zoverre bevoegd, als zijn tegenvordering berust op dezelfde overeenkomstverhouding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het eigendom van OM Digital Solutions totdat zij volledig zijn betaald.

Artikel 9. Garantie

Voor alle goederen die in de OM Digital Solutions online shop zijn gekocht, geldt een wettelijke garantie. De overdracht van garantieclaims door de koper is uitgesloten.

Als de gewenste vorm van nakoming tot stand komt door een vervangende levering, is de koper verplicht om eerder geleverde goederen binnen 30 dagen op kosten van OM Digital Solutions aan OM Digital Solutions terug te zenden. Op retourleveringen is het wettelijk recht van toepassing. OM Digital Solutions behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen op de bij wet geregelde voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

OM Digital Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan het geleverde artikel; OM Digital Solutions is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gederfde winst of enig ander economisch verlies van de koper. Voor zover de aansprakelijkheid van OM Digital Solutions uitgesloten of beperkt is, geldt deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid tevens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Deze beperkingen zijn niet van toepassing als de schade is veroorzaakt als gevolg van opzet of grove nalatigheid of als er sprake is van persoonlijk letsel. Dit is eveneens niet van toepassing als de koper vorderingen instelt waarin de wet voorziet. Wanneer OM Digital Solutions uit onachtzaamheid een wezenlijke verplichting in de overeenkomst (“kardinale plicht”) schendt en deze schending het bereiken van contractuele doelstellingen in gevaar brengt, of voor de niet-naleving van verplichtingen wier vervulling de reglementaire uitvoering van het contract eerst mogelijk maakt en op wier naleving u regelmatig vertrouwt, is de verplichting om de materiële schade te vergoeden beperkt tot de redelijkerwijs te verwachten schade.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Belgisch recht is van toepassing, m.u.v. het Weense Koopverdrag (CISG). Berchem is de plaats van het bevoegde gerecht, indien de koper geen consument is.

Onder de Verordening (EU) nr. 524/2013, heeft de Europese Commissie een platform in het leven geroepen voor buitengerechtelijke geschillen en dit is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces voor een instantie voor consumentenzaken.

U kunt voor aanvullende informatie rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via email (eshop.support@om-digitalsolutions.com).

Om door te kunnen gaan met de bestelling, dient u deze algemene voorwaarden te aanvaarden.