Veebipoe äritegevuse üldtingimused

OM Digital Solutionse veebipoe üldised äritingimused

§ 1 Kohaldamisala

OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, registreeritud Hamburg äriregistris numbri HRA 163550 all, käibemaksukohustuslase number EE102324697 (edaspidi: „OM Digital Solutions“ või „meie“ vastavas käändes) ja tellija vahelisele ärisuhtele kohaldatakse üldtingimusi nende tellimuse ajal kehtivas versioonis. OM Digital Solutions ei tunnista tellija teistsuguseid tingimusi, välja arvatud kui OM Digital Solutions on selliste tingimuste kohaldamisega kirjalikult nõustunud.Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Lepingu sõlmimine

Tellimusi on võimalik esitada ainult elektrooniliselt OM Digital Solutionse veebipoes aadressil https://shop.olympus.eu. Tellijal on võimalik andmeid enne tellimuse saatmist igal ajal vaadata ja muuta. Nupule “[Osta kohe]” klõpsamisega teeb tellija siduva pakkumuse. Tellimuse esitamine ja edastamine on võimalik siiski üksnes juhul, kui tellija märgistab üldiste äritingimustega nõustumiseks vastava lahtri ristiga. Tellija poolt esitatud tellimuse kättesaamise kinnituseks saadame talle e-kirja, milles kinnitame tellimuse saamist ja mis sisaldab tellimuse üksikasju (tellimuse kinnitus). See tellimuse kinnitus ei tähenda pakkumuse aktseptimist, vaid selle eesmärgiks on ainult teavitada tellijat, et oleme tema tellimuse kätte saanud. Meie aktseptime ostu-müügilepingu sõlmimise pakkumust sellel hetkel, kui tellija tasub ostuhinna täielikult või osaliselt. Tellija loobub nõustumuskokkuleppe saatmisest. Kui ostu-müügilepingut ei sõlmita, siis jätame endale õiguse nõuda tagasi kõik meie poolt osutatud teenused. Lepingupartneriks on OM Digital Solutions. Olympose müügipakkumus ei ole mõeldud alaealistele. Meie lastele mõeldud tooteid võivad samuti osta ainult täiskasvanud isikud.

§ 3 Taganemisõigus

Tarbijatel on järgnevatel tingimuste taganemisõigus. Tarbija on füüsiline isik, kellega sõlmitakse seaduslik tehing peamiselt eesmärgil, mis ei ole seotud tema äritegevuse või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega.

TARBIJATE TEAVITAMINE TAGANEMISÕIGUSEST

  1. Teil on seaduslik õigus taganeda lepingust alljärgnevalt § 3 sätestatud tähtaja jooksul. See tähendab, et kui peaksite nimetatud ajavahemiku jooksul mis tahes põhjusel otsustama, et te ei soovi toodet saada või endale jätta, siis võite meid teavitada oma otsusest lepingust taganeda ja saada raha tagasi.
  2. See taganemisõigus ei kehti siiski järgnevatel juhtudel:
  (a) suletud pakendiga tooted, mis ei ole tervisekaitsest või hügieenist tulenevatel põhjustel tagastamiseks sobivad, kui nende pakend on pärast kättetoimetamist eemaldatud;
  (b) suletud pakendiga audio- või videosalvestised või suletud pakendiga arvuti tarkvara, kui pakend on pärast nende toodete kättesaamist eemaldatud või
  (c) mis tahes tooted, mis on pärast kättetoimetamist muude toodetega eraldamatult segunenud.
  3. Teie seadusjärgne õigus meiega sõlmitud lepingust taganeda algab lepingu sõlmimise kuupäeval. Lepingust taganemistähtaeg sõltub sellest, mida te tellisite ja kuidas kaup teile kätte toimetatakse, nagu alljärgnevalt kirjeldatud:
  3.1 Kui teie leping käsitleb ühte toodet (mida ei toimetata kätte osadena erinevatel päevadel), siis saabub lõpptähtaeg 14 päeva möödumisel päevast, mil teie või teie poolt nimetatud kolmas isik on toote kätte saanud.
  3.2 Kui teie leping käsitleb kas:
  (a) ühte toodet, mis toimetatakse kätte osadena erinevatel päevadel või
  (b) mitut toodet, mis toimetatakse kätte erinevatel päevadel, siis saabub lõpptähtaeg 14 päeva möödumisel toote viimase osa või viimase tellitud toote kättesaamise päevast.
  4. Lepingust taganemine:
  Te peate meid lihtsalt oma taganemisotsusest teavitama. Te võite kasutada pakutavat ostust taganemise näidisvormi või teavitada taganemisest kirjalikult aadressil OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Võite meile ka saata e-kirja aadressile eshop.support@om-digitalsolutions.com. E-kirja või kirja saatmisel lisage palun oma tellimuse andmed, et meil oleks seda lihtsam tuvastada. Kui saadate lepingust taganemisteate e-posti või posti teel, siis jõustub lepingust taganemine päevast, millal te e-kirja või kirja meile saadate.
  5. Teiepoolsel lepingu ülesütlemisel me:
  (a) tagastame teile hinna, mille te toodete eest maksite. Palun pidage siiski silmas, et meil on seadusjärgselt õigus teile tagastatavat summat vähendada, kui kauba väärtus on vähenenud, kuna olete seda käsitsenud viisil, mis kaupluses ei oleks lubatud.
  (b) tagastame kõik teie makstud kättetoimetamiskulud, kuigi vastavalt seadusele on maksimaalseks tagastatavaks summaks kättetoimetamiskulud meie pakutavat standardset tarnemeetodit kasutades (tingimusel, et tegemist on tavalise ja üldiselt aktsepteeritud tarneviisiga).
  (c) tagastame teile tagastamisele kuuluvad summad võimalikult kiiresti ja kindlasti allpool toodud tähtaegadeks:
  (i) kui olete toote kätte saanud: 14 päeva möödumisel päevast, mil me saame teilt toote tagasi, või varem kui esitate meile tõendi, et olete toote meile tagasi saatnud. Teave toodete tagastamise kohta on toodud § 8.
  (ii) kui te ei ole toodet kätte saanud: 14 päeva möödumisel päevast, mil teatate meile oma lepingust taganemise otsusest.
  6. Kui olete tooted meile vastavalt lepingust taganemise tingimustele tagastanud põhjusel, et need on defektsed või ei vasta kirjeldusele, siis tagastame teile toodete täishinna ja kõik nende kättetoimetamise kulud ning muud mõistlikud saatekulud, mis teil on toodete tagastamisel tekkinud.
  7. Tagastamiseks kasutame sama makseviisi, mida te toodete maksmiseks kasutasite.
  8. Kui toode on teile kätte toimetatud enne, kui otsustasite lepingust taganeda:
  (a) olete kohustatud selle toote meile tagastama viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul päevast, mil teavitasite meid oma lepingust taganemise soovist.
  (b) hüvitame toote meile tagastamisega seotud kulud.
  9. Kuna te olete tarbija, siis oleme seadusjärgselt kohustatud tarnima tooteid, mis vastavad sellele lepingule ja teil on seaduslikud õigused seoses toodetega, mis on defektsed või ei vasta kirjeldusele. Neid seadusjärgseid õigusi ei mõjuta teie õigus tooteid tagastada ja raha tagasi saada vastavalt taganemisõiguse teavituses loetletud tingimustele või muudele üldistes äritingimustes sisalduvatele tingimustele.
TAGANEMISÕIGUSEST TEAVITAMISE LÕPP

§ 4 Hinnad

Veebilehel näidatud toote hind sisaldab käibemaksu, kuid ei sisalda saatmiskulusid, panga- ja krediitkaarditasusid (kui ei ole antud teisiti).

Tellimuse kinnituses märgitud hind on lõplik hind ja sisaldab kõiki makse (sh käibemaksu). See hind sisaldab toote hinda, samuti kõiki saatmis- ja kohaletoimetamiskulusid, pangatasusid või krediitkaardiga maksmisel kaasnevaid kulusid.

§ 5 Tarnimine

Tarnimine toimub eranditult Eesti Vabariigis. Tarneaegu puudutav teave tugineb meile kolmandate isikute poolt teatatud eeldatavatest tarneaegadest. Me ei saa siiski võtta vastutust nimetatud tarneaegadest täpse kinnipidamise eest. Tellijal on õigus saada hüvitist või öelda leping tarneaja viivituse tõttu üles ainult siis, kui viivituse põhjustas OM Digital Solutionse või selle partnerettevõtte tahtlus või raske hooletus. Kui tarneaja viivitus on rohkem kui 30 päeva, siis on tellijal õigus lepingust taganeda.

Kui me ei ole suutelised kaupa tarnima ja meil ei ole selles mingit süüd, kuna meie tarnija on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata, siis on meil õigus tellijaga sõlmitud lepingust taganeda. Sellisel juhul teavitatakse tellijat viivitamatult, et tellitud toode ei ole saadaval. See ei mõjuta tellija seadusjärgseid õigusi.

Kui kaupa ei ole tellijale võimalik kohale toimetada, kuna tellitud kaup ei mahu läbi tellija välisukse, korteriukse või trepikoja või tellija ei viibi tema teatatud tarneaadressil, ehkki teda oli kohaletoimetamisest aegsasti teavitatud, siis kannab kohaletoimetamise ebaõnnestumisega seotud kulud tellija.

§ 6 Maksetingimused

Kõikide maksete maksekohustus tekib lepingu sõlmimisel. OM Digital Solutions jätab endale õiguse, anda tellija suhtes kehtivad nõuded koos kõigi juurdekuuluvate õigustega edasi kolmandatele isikutele. Me pakume üldjuhul järgnevalt kirjeldatud makseviise, kuid jätame endale õiguse pakkuda teie tellimuse jaoks maksejõulisuse kontrollimise tulemuste alusel ainult teatud kindlaid makseviise.

Makseviisi kasutamisel, mida me pakume oma makseteenuse pakkuja Adyeni kaudu, võib Adyen koguda makseandmeid. Adyeni makseviisi kasutamisel ei sõlmita lepingut Adyeni ja kliendi vahel. OM Digital Solutionse nõuded kliendi vastu loovutatakse Adyeni kasuks ja kliendil on õigus teostada maksekohustustest vabastavad maksed Adyenile.

Krediitkaardimakse: Krediitkaardimakse kasutamisel (Visa ja Mastercard) suunatakse teid edasi meie makseteenuse pakkuja Adyeni juurde. Seal tasute te vahetult oma krediitkaardi andmeid sisestades. Peale tellimuse edastamist ja krediitkaardi andmete sisestamist toimub kohe teie krediitkaardiga maksmine.


§ 7 Tasaarveldus, kinnipidamisõigus

Tellijal on õigus tasaarveldusele ainult siis, kui tema vastunõue on kohtulikult kindlaks tehtud või ei kuulu vaidlustamisele. Tellijal on õigus rakendada kinnipidamisõigust ainult selles ulatuses, milles vastunõue põhineb samal lepingulisel suhtel.

§ 8 Omandireservatsioon

Kaubad jäävad kuni nende eest täieliku tasumiseni OM Digital Solutionse omandiks.

§ 9 Garantii

Kõigile OM Digital Solutionse veebipoest ostetud kaupadele kehtivad seadusega ettenähtud garantiiõigused. Tellija poolt garantiiõiguste loovutamine on välistatud.

Kui garantiinõue täidetakse asenduskauba tarnimisega, siis on tellija kohustatud tagastama algselt tellitud kauba OM Digital Solutionsele viimase kulul 30 päeva jooksul. Kaupade tagastamisel kohaldatakse seadusjärgseid nõudeid. OM Digital Solutions jätab endale õiguse kahjutasunõuete esitamiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 10 Vastutus

OM Digital Solutions vastutab ainult kahjude korral, mis on tekkinud tarnitud esemel. Eelkõige ei vastuta OM Digital Solutions tellija saamata jäänud kasumi ega muude majanduslike kahjude eest. Kui OM Digital Solutionse vastutus on välistatud või piiratud, siis kohaldatakse seda välistust või piirangut ka OM Digital Solutionse töötajate, esindajate ja volitatud isikute isikliku vastutuse osas. Need piirangud ei kehti tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahjude ja isikutele tekitatud kahjude osas ning samuti juhul, kui tellija esitab seadusjärgseid nõudeid. Kui OM Digital Solutions rikub hooletusest olulist lepingulist kohustust („põhikohustus“) ja selle rikkumise tõttu satub ohtu lepingu eesmärgi saavutamine või kui OM Digital Solutions ei täida kohustust, mille täitmine on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks olulise tähtsusega või kui rikutakse nõudeid, millest te üldjuhul lähtute, siis piirdub materiaalsete kahjude hüvitamise kohustus kahjuga, mida võib tavaliselt eeldada.

§ 11 Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, välistatud on ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta (CISG). Kui tellija ei ole tarbija, on kohtualluvus Hamburgis.

Euroopa Komisjon on määruse (EL) nr 524/2013 alusel loonud platvormi vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Me ei soovi osaleda tarbijavaidluste kohtuvälises lahendamises ega ole selleks kohustatud.

Täiendava teabe saamiseks võite võtta ühendust meie pretensioonide osakonnaga vahetult e-kirjaga aadressil (eshop.support@om-digitalsolutions.com).

Tellimisprotsessi jätkamiseks peate nende üldiste äritingimustega nõustu ma.