Právo na odstúpenie od ZMLUVY

Právo na odstúpenie od ZMLUVY

 1. 1.1 Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa článku 2. týchto VOP bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to za splnenia podmienok určených v tomto článku 1 VOP a Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 2. 1.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. 1.3 Od Zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní, a to aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia strana (s výnimkou dopravcu) nadobudne fyzickú držbu tovaru.
 4. 1.4 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy musíte informovať spoločnosť OM Digital Solutions GmbH, organizačná zložka, so sídlom Piaristická 276/46 , 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53 461 771, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka č.: 11199/R, e-mail eshop.support@om-digitalsolutions.com, o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy formou jednoznačného vyhlásenia (napr. vo forme listu zaslaného poštou alebo e-mailu). Pre odstúpenie od Zmluvy môžete je k dispozícii pripojený vzorový formulár. Jeho využitie však nie je podmienkou platného odstúpenia od Zmluvy.
 5. Právo na odstúpenie od ZMLUVY
 6. 1.5 Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 1.3 týchto VOP je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie.
 7. 1.6 Keď odstúpite od Zmluvy, OM Digital Solutions Vám vráti všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď je tovar OM Digital Solutions doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť OM Digital Solutions. Túto úhradu uskutoční OM Digital Solutions rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať zo strany OM Digital Solutions žiadne poplatky.
 8. 1.7 Tovar zašlite OM Digital Solutions späť alebo ho prineste na adresu OM Digital Solutions bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď OM Digital Solutions oznámite odstúpenie od Zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 9. 1.8 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 10. 1.9 Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 11. 1.10 Toto právo na odstúpenie od Zmluvy sa však nevzťahuje na:
 12. 1.10.1 tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorý bol z tohto obalu po doručení vybraný;
 13. 1.10.2 audiozáznamy nebo videozáznamy či počítačové programy v originálnych obaloch, ktoré boli po dodaní porušené
 14. 1.10.3 ďalšie prípady podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.