Terms and Conditions

Všeobecné obchodné podmienky online obchodu OM Digital Solutions

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) v znení platnom v okamihu vykonania objednávky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou OM Digital Solutions GmbH, organizačná zložka, so sídlom Piaristická 276/46 , 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53 461 771, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka č.: 11199/R( „OM Digital Solutions“) ako predávajúcim, a inou fyzickou alebo právnickou osobou („Kupujúci“ alebo „Vy“) pri kúpe tovaru ponúkaného spoločnosťou OM Digital Solutions prostredníctvom on-line obchodu spoločnosti OM Digital Solutions umiestneného na webovej stránke https://shop.olympus.eu („Stránka“).

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa článku 2 týchto VOP medzi OM Digital Solutions a Kupujúcim prostredníctvom Stránky. Odchylné podmienky Kupujúceho sa budú považovať za prijaté spoločnosťou OM Digital Solutions iba v prípade, že s ich použitím vyslovila písomný súhlas.¨

1.3 Ponuka predaja zo strany spoločnosti OM Digital Solutions nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Aj naše výrobky určené pre deti môžu nakupovať výlučne osoby staršie ako 16 rokov.

2 Uzatvorenie KÚPNEJ zmluvy

2.1 Objednávky je možné zadávať výlučne online prostredníctvom webového rozhrania Stránky („Objednávka“).

2.2 Kupujúci na webovom rozhraní Stránky vloží vybrané tovary, ktoré sú súčasťou ponuky na Stránke a ktoré má záujem kúpiť do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybrané tovary je Kupujúcemu poskytnutá konečná kúpna cena nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za tovary v košíku, vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní alebo ostatných poplatkov a ceny za dopravu tovaru.

2.3 Pred záväzným odoslaním Objednávky môže Kupujúci príslušné údaje kedykoľvek kontrolovať a meniť.

2.4 Kupujúci urobí záväznú Objednávku na uzatvorenie kúpnej zmluvy okamihom kliknutia na tlačidlo „Kúpiť teraz“. Pre záväzné odoslanie Objednávky je nevyhnutné aby Kupujúci potvrdí súhlas s týmito VOP zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci má možnosť zobraziť si pred dokončením procesu Objednávky zmluvné ustanovenia vrátane VOP a uložiť ich v reprodukovateľnej forme.

2.5 OM Digital Solutions potvrdí doručenie Objednávky od Kupujúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke, v ktorom OM Digital Solutions potvrdí doručenie Objednávky s uvedením jej obsahu (potvrdenie doručenia Objednávky). Potvrdenie doručenia Objednávky nie je prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a je zamýšľané iba ako oznámenie Kupujúcemu, že OM Digital Solutions bola jeho Objednávka doručená.

2.6 K prijatiu návrhu Kupujúceho a k uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde až zaslaním vyhlásenia o prijatí Objednávky zo strany spoločnosti OM Digital Solutions, a to prostredníctvom samostatného e-mailu (potvrdenie Objednávky), najneskôr však odoslaním objednaného tovaru („Zmluva“). V e-maile o potvrdení Objednávky alebo v samostatnom e-maile, najneskôr však pri doručení tovaru, zašle OM Digital Solutions Kupujúcemu znenie Zmluvy (zahŕňajúce Objednávku, tieto VOP a potvrdenie Objednávky) na trvalom nosiči dát (e-mail alebo v tlačenej podobe) („potvrdenie Zmluvy). Znenie Zmluvy po dokončení celého procesu Objednávky spoločnosť OM Digital Solutions pre Kupujúceho neuchováva.

2.7 Objednávku, ktorú spoločnosť OM Digital Solutions zatiaľ neprijala (t. j. nebolo Kupujúcemu odoslané prijatie Objednávky zo strany spoločnosti OM Digital Solutions podľa článku 2.4 týchto VOP), môže Kupujúci zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky Objednávky prijaté spoločnosťou OM Digital Solutions sú záväzné.

2.8 Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3 Právo na odstúpenie od ZMLUVY

3.1 Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa článku 2. týchto VOP bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to za splnenia podmienok určených v tomto článku 3 VOP a Zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

3.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.3 Od Zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní, a to aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia strana (s výnimkou dopravcu) nadobudne fyzickú držbu tovaru.

3.4 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy musíte informovať spoločnosť OM Digital Solutions GmbH, organizačná zložka, so sídlom Piaristická 276/46 , 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53 461 771, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka č.: 11199/R, e-mail eshop.support@om-digitalsolutions.com, o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy formou jednoznačného vyhlásenia (napr. vo forme listu zaslaného poštou alebo e-mailu). Pre odstúpenie od Zmluvy môžete je k dispozícii pripojený vzorový formulár. Jeho využitie však nie je podmienkou platného odstúpenia od Zmluvy.

3.5 Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 3.3 týchto VOP je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie.

3.6 Keď odstúpite od Zmluvy, OM Digital Solutions Vám vráti všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď je tovar OM Digital Solutions doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť OM Digital Solutions. Túto úhradu uskutoční OM Digital Solutions rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať zo strany OM Digital Solutions žiadne poplatky.

3.7 Tovar zašlite OM Digital Solutions späť alebo ho prineste na adresu OM Digital Solutions bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď OM Digital Solutions oznámite odstúpenie od Zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3.8 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

3.9 Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3.10 Toto právo na odstúpenie od Zmluvy sa však nevzťahuje na:

3.10.1 tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorý bol z tohto obalu po doručení vybraný;

3.10.2 audiozáznamy nebo videozáznamy či počítačové programy v originálnych obaloch, ktoré boli po dodaní porušené

3.10.3 ďalšie prípady podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

4 Ceny

4.1 Cena prezentovaného tovaru uvedená na Stránke zahŕňa daň z pridanej hodnoty („DPH“), avšak nezahŕňa náklady na dopravu, bankové poplatky a poplatky za platby kreditnou kartou (pokiaľ nie je uvedené inak).

4.2 Cena uvedená v potvrdení doručenia Objednávky je konečnou cenou vrátane všetkých daní (vrátane DPH) a poplatkov. Táto cena zahŕňa cenu tovaru plus prípadné náklady na expedíciu a dopravu, bankové poplatky či poplatky  spojené s platbou kreditnou kartou.

5 Dodanie

5.1 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na kúpne zmluvy uzatvorené podľa článku 2 týchto VOP s miestom dodania tovaru na území Slovenskej republiky. OM Digital Solutions neposiela tovary ponúkané na Stránke mimo územia Slovenskej republiky. Platnú objednávku tak môže Kupujúci urobiť len ak objednávka obsahuje miesto doručenia tovaru na území Slovenskej republiky, v opačnom prípade platí, že objednávka nebola platne urobená a OM Digital Solutions vráti Kupujúcemu sumu, ktorú zaplatil pri robení objednávky, ak k takému uhradeniu sumy už došlo.

5.2 Pokiaľ nie je na Stránke pri príslušnom tovare uvedená odchýlna dodacia lehota, je dodacia lehota spravidla 14 dní. Dodacie lehoty sa počítajú od okamihu uzavretia Zmluvy prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

5.3 Ak nie je v okamihu zadania Objednávky Kupujúcim vybraný tovar k dispozícii, spoločnosť OM Digital Solutions o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne informuje v potvrdení doručenia Objednávky, bez ohľadu na to či je nedostupnosť tovaru dočasná alebo trvalá. Ak je výrobok nedostupný trvalo, OM Digital Solutions nevystaví potvrdenie o prijatí Objednávky a v tomto prípade k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

6 Platobné podmienky

6.1 Všetky platby sa stávajú splatnými okamihom uzavretia Zmluvy. Spoločnosť OM Digital Solutions si vyhradzuje právo postúpiť tretím osobám akúkoľvek svoju pohľadávku voči Kupujúcemu, a to vrátane všetkých súvisiacich práv.

6.2 Spoločnosť OM Digital Solutions ponúka spôsoby platby uvedené nižšie v tomto článku 6 týchto VOP. Vyhradzuje si však právo - v závislosti od výsledku preverenia schopnosti Kupujúceho splácať úver - ponúknuť Kupujúcemu vo vzťahu k jeho Objednávke iba niektoré spôsoby platby.

6.3 Platby prostredníctvom PayPal:

Pri využití spôsobu platby prostredníctvom PayPal platí Kupujúci priamo prostredníctvom svojho účtu PayPal alebo priamym inkasom. Po zadaní Objednávky bude Kupujúci presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti PayPal, kde vykoná platbu vo výške zodpovedajúcej sume Objednávky. Akonáhle PayPal účet spoločnosti OM Digital Solutions obdrží informáciu o tom, že Kupujúci platbu schválil, uskutoční sa dodanie tovaru v príslušnej uvedenej dodacej lehote.

6.4 Spôsoby platby Adyen:

Pri využití spôsobu platby, ktorú OM Digital Solutions ponúka prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, spoločnosti Adyen N.V., so sídlom Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandské kráľovstvo („Adyen“), môže spoločnosť Adyen zhromažďovať platobné údaje.
Použitím spôsobu platby Adyen nedochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi spoločnosťou Adyen a Kupujúcim. Pohľadávky OM Digital Solutions voči Kupujúcemu sú postúpené spoločnosti Adyen s tým, že Kupujúci je na splnenie dlhu oprávnený vykonať platby v prospech spoločnosti Adyen.
Platba kreditnou kartou: Pri platbe kreditnou kartou (Visa a Mastercard) bude Kupujúci presmerovaný na poskytovateľa platobných služieb, spoločnosť Adyen. V takom prípade vykoná Kupujúci platbu priamo zadaním údajov o svojej kreditnej karte. Po vykonaní Objednávky a zadaní údajov o kreditnej karte Kupujúceho bude vykonaná platba strhnutá priamo z kreditnej karty Kupujúceho.

6.5 Platby Klarna:

V spolupráci so spoločnosťou Klarna AB (publ), so sídlom Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko („Klarna“), ponúka OM Digital Solutions možnosti platby uvedené v tomto článku 6.5 týchto VOP:
Nákup na účet: Možnosť nákupu na účet Klarna je dostupná iba Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom s tým, že platba musí byť vykonaná v prospech spoločnosti Klarna. Pri nákupe na účet prostredníctvom spoločnosti Klarna najskôr Kupujúci obdrží tovar a následne je do 14 dní povinný zaplatiť kúpnu cenu. Podrobnejšie informácie o nákupe na účet Klarna obdrží Kupujúci počas procesu objednávania. Použitie tohto spôsobu platby je podmienené kladným výsledkom preverenia schopnosti Kupujúceho splácať úver.
Nákup na splátky: Možnosť nákupu na splátky Klarna je dostupná iba Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom s tým, že platba musí byť vykonaná v prospech spoločnosti Klarna. Pri využití nákupu na splátky môže Kupujúci kúpnu cenu platiť flexibilne v mesačných splátkach vo výške aspoň 1/24 celkovej sumy, alebo za podmienok inak stanovených počas procesu tvorby Objednávky. Použitie tohto spôsobu platby je podmienené kladným výsledkom preverenia schopnosti Kupujúceho splácať úver.
Sofort: Po vykonaní Objednávky bude Kupujúci presmerovaný na webovú stránku spoločnosti Klarna. Pre platbu fakturovanej čiastky prostredníctvom služby Sofort musí mať Kupujúci online bankový účet s aktivovaným PIN / TAN postupom pre účasť v službe Sofort a musí sa Kupujúci zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a potvrdiť nám pokyn na vykonanie platby. Platba bude vykonaná okamžite potom a príslušná suma bude odpísaná z účtu Kupujúceho.

7 Prechod vlastníctva

7.1 Tovar zostáva vo výhradnom vlastníctve spoločnosti OM Digital Solutions do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške v súlade so Zmluvou.

8 Záruka

8.1 Na všetky výrobky zakúpené na Stránke sa vzťahujú záručné práva Kupujúceho v rozsahu platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2 Všetky dodatočné záruky výrobcu výrobkov alebo dodatočné záruky týkajúce sa výrobkov dopĺňajú nároky z faktických či právnych vád podľa platných právnych predpisov. Podrobné údaje o rozsahu týchto záruk nájdete v príslušných záručných podmienkach zverejnených na našej Stránke.

9 Zodpovednosť

9.1 Spoločnosť OM Digital Solutions zodpovedá Kupujúcemu - bez ohľadu na právny dôvod – za všetku škodu vzniknutú ako následok úmyselného či hrubo nedbanlivého konania bez obmedzenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.2 V prípade jednoduchej nedbanlivosti zodpovedá spoločnosť OM Digital Solutions iba za škodu spôsobenú Kupujúcemu podstatným porušením Zmluvy (povinnosti, ktorá v prvom rade umožňuje riadne splnenie zmluvy a na ktorej splnenie sa Kupujúci môže zvyčajne spoliehať); v tomto prípade je však zodpovednosť OM Digital Solutions obmedzená výškou predvídateľnej, bežne vznikajúcej škody. Spoločnosť OM Digital Solutions ďalej nezodpovedá za nepriamu ujmu a hradí sa výlučne skutočná škoda, nie ušlý zisk.

9.3 Ak je zodpovednosť spoločnosti OM Digital Solutions vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa toto obmedzenie zodpovednosti aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, oprávnených zástupcov a splnomocnencov spoločnosti OM Digital Solutions.

9.4 Vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto článku 9 týchto VOP sa neuplatnia voči slabšej strane a v prípade, že spoločnosť OM Digital Solutions vadu tovaru úmyselne zatajila alebo výslovne prevzala záruku za akosť tovaru. To isté platí aj pre škodu vzniknutú z dôvodu ujmy na živote, tele alebo zdraví človeka, a takisto pre zodpovednosť na základe platných predpisov upravujúcich zodpovednosť za tovar.

10 Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov Kupujúceho je poskytovaná v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

10.2 Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných na Stránke v časti Ochrana súkromia.

11 Rozhodné právo a riešenie sporov

11.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). V prípade, že Kupujúci uskutočnil Objednávku ako spotrebiteľ a má v čase jej uskutočnenia Objednávky obvyklý pobyt v inej krajine, nie je použitie kogentných ustanovení práva tejto krajiny voľbou práva podľa prvej vety nijako dotknuté. Príslušnými súdmi sú súdy v Slovenskej republike toto ustanovenie nemá vplyv na príslušnosť súdov ak je Kupujúcim spotrebiteľ.

11.2 Pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený prípadné spory vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti riešiť aj mimosúdnou cestou. Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) je možné nájsť okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keďže toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu spotrebiteľa potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s predávajúcim. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

11.3 Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov on-line prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediácia podľa zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ je alebo sa stane akékoľvek ustanovenie týchto VOP nejasným, neplatným, či nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého znenie sa k takému nejasnému, neplatnému či nevymáhateľnému ustanoveniu najviac približuje. Nejasnosť, neplatnosť či nevymáhateľnosť jedného ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

12.2 Znenie týchto VOP môže OM Digital Solutions kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté zo Zmlúv uzatvorených pred účinnosťou nového znenia VOP. Zmeny a doplnenia Zmluvy alebo týchto VOP vyžadujú písomnú formu.