Odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. 1.1 Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit za splnění následujících podmínek. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP v souladu s § 419 Občanského zákoníku rozumí každá fyzická osoba, která Kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. 1.2 Od Kupní smlouvy může Zákazník odstoupit ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží, a to i bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy končí marným uplynutím 14 dnů ode dne, kdy Zákazník, resp. jím v Objednávce určená třetí osoba (odlišná od dopravce), převezme poslední položku zboží z Objednávky do své dispozice.
 3. 1.3 Pro účinné odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazník povinen OM Digital Solutions informovat formou jednoznačného písemného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo emailem) doručeného na adresu OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný Závod, Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6, nebo na e-mailovou adresu: eshop.support@om-digitalsolutions.com. Pro odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazníkovi k dispozici připojený vzorový formulář. Jeho (ne)využití ze strany Zákazníka však nemá na platnost a účinnost odstoupení od Kupní smlouvy vliv.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy
 5. 1.4 Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 3.2 výše je dodržena, pokud Zákazník nejpozději v její poslední den odešle sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy OM Digital Solutions.
 6. 1.5 V případě odstoupení Zákazníka od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, vrátí OM Digital Solutions bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení Zákazníka OM Digital Solutions doručeno, všechny platby, které byly ze strany Zákazníka v souvislosti s Kupní smlouvou poskytnuty, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený OM Digital Solutions). Pro potřeby vrácení plateb použije OM Digital Solutions stejnou platební metodu, kterou Zákazník zvolil v Objednávce při provedení původní transakce, pokud Zákazník výslovně neurčí v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy jinak (v takovém případě Zákazníkovi nevzniká povinnost hradit jakékoli další poplatky).
 7. 1.6 V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazník povinen dodané zboží doručit zpět OM Digital Solutions nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy OM Digital Solutions doručeno. Lhůta dle předchozí věty tohoto článku 3.6 se považuje za dodrženou, pokud Zákazník předmětné zboží předá k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 8. 1.7 Veškeré přímé náklady související s vrácením zboží při odstoupení od Kupní smlouvy nese v plné výši Zákazník.
 9. 1.8 Zákazník odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 10. 1.9 Právo Zákazníka odstoupit od Kupní smlouvy se nevztahuje na následující případy:
 11. 1.9.1 zboží dodané v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které bylo z tohoto obalu po doručení Zákazníkovi vyjmuto,
 12. 1.9.2 audiozáznamy nebo videozáznamy či počítačové programy v originálních obalech, které byly po dodání porušeny.