Terms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky online obchodu OM Digital Solutions

1.          Úvodní ustanovení

1.1        Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) ve znění platném v okamžiku provedení Objednávky, jak je tento pojem definován níže v článku 2.1, se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný Závod, se sídlem Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 096 91 201, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79618 („OM Digital Solutions“) a zákazníkem („Zákazník“), realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky OM Digital Solutions v internetovém obchodě OM Digital Solutions na adrese https://shop.olympus.eu („E-shop“), resp. na služby nabízené a poskytované OM Digital Solutions Zákazníkovi v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží. V opačném případě se k jejich obsahu nepřihlíží.

1.2        Tyto VOP jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi OM Digital Solutions a Zákazníkem prostřednictvím E-shopu postupem dle článku 2 těchto VOP („Kupní smlouva“). Odchylné obchodní podmínky Zákazníka budou považovány za akceptované společností OM Digital Solutions pouze v případě, že s jejich použitím společnost OM Digital Solutions vyslovila písemný souhlas.

1.3        Nabídka prodeje zboží v E-shopu není určena pro mladistvé, proto také výrobky pro děti mohou nakupovat, a Kupní smlouvy v této souvislosti uzavírat, v souladu s těmito VOP výlučně zletilí, tj. osoby starší 18 let.

Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com.

2.          Uzavření kupní smlouvy

2.1        Objednávku zboží může Zákazník uskutečnit výlučně online prostřednictvím interaktivního rozhraní E-shopu („Objednávka“).

2.2        Zákazník v interaktivním rozhraní E-shopu vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky E-shopu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Zákazníka, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Zákazník seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku, včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a ceny za dopravu tohoto zboží.

2.3        Před dokončením Objednávky v košíku může Zákazník příslušné údaje kdykoli kontrolovat a měnit.

2.4        Zákazník odešle Objednávku a učiní závaznou nabídku na uzavření Kupní smlouvy stisknutím tlačítka „Koupit nyní“. Pro konečné odeslání Objednávky ze strany Zákazníka je nezbytné potvrdit souhlas s těmito VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Zákazník má možnost zobrazit si před dokončením Objednávky smluvní ustanovení včetně VOP a uložit je v reprodukovatelné podobě.

2.5        Doručení Objednávky potvrdí OM Digital Solutions zasláním potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce. V tomto potvrzujícím e-mailu OM Digital Solutions potvrdí doručení Objednávky a zrekapituluje Zákazníkovi její obsah. Potvrzení doručení Objednávky není přijetím nabídky Zákazníka k uzavření Kupní smlouvy v rozsahu dle Objednávky, nýbrž je zamýšleno pouze jako sdělení Zákazníkovi, že OM Digital Solutions byla Objednávka doručena.

2.6        K přijetí nabídky Zákazníka a uzavření Kupní smlouvy dochází až okamžikem doručení prohlášení o přijetí Objednávky ze strany OM Digital Solutions, a to prostřednictvím samostatného e-mailu (potvrzení Objednávky), nejpozději však vypravením objednaného zboží. V tomto e-mailu, nejpozději však při doručení zboží, zašle OM Digital Solutions Zákazníkovi úplné znění Kupní smlouvy (zahrnující Objednávku, tyto VOP a potvrzení Objednávky) na trvalém nosiči dat (e-mail nebo v tištěné podobě) (potvrzení Kupní smlouvy). Znění Kupní smlouvy po dokončení celého procesu Objednávky OM Digital Solutions pro Zákazníka neuchovává.

2.7        Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.          Odstoupení od Kupní smlouvy

3.1        Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit za splnění následujících podmínek. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP v souladu s § 419 Občanského zákoníku rozumí každá fyzická osoba, která Kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3.2        Od Kupní smlouvy může Zákazník odstoupit ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží, a to i bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy končí marným uplynutím 14 dnů ode dne, kdy Zákazník, resp. jím v Objednávce určená třetí osoba (odlišná od dopravce), převezme poslední položku zboží z Objednávky do své dispozice.

3.3        Pro účinné odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazník povinen OM Digital Solutions informovat formou jednoznačného písemného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo emailem) doručeného na adresu OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný Závod, Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6, nebo na e-mailovou adresu: eshop.support@om-digitalsolutions.com. Pro odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazníkovi k dispozici připojený vzorový formulář. Jeho (ne)využití ze strany Zákazníka však nemá na platnost a účinnost odstoupení od Kupní smlouvy vliv.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Přejete-li si odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej).

-        Adresát: OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný Závod, Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6, email: eshop.support@om-digitalsolutions.com

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

-        Datum objednání (*)/datum obdržení zboží/služeb (*):

-        Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

-        Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

-        Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

                                                                                                                                           

-        Datum:

(*) Nehodící se škrtněte

3.4        Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 3.2 výše je dodržena, pokud Zákazník nejpozději v její poslední den odešle sdělení o odstoupení od Kupní smlouvy OM Digital Solutions.

3.5        V případě odstoupení Zákazníka od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, vrátí OM Digital Solutions bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení Zákazníka OM Digital Solutions doručeno, všechny platby, které byly ze strany Zákazníka v souvislosti s Kupní smlouvou poskytnuty, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený OM Digital Solutions). Pro potřeby vrácení plateb použije OM Digital Solutions stejnou platební metodu, kterou Zákazník zvolil v Objednávce při provedení původní transakce, pokud Zákazník výslovně neurčí v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy jinak (v takovém případě Zákazníkovi nevzniká povinnost hradit jakékoli další poplatky).

3.6        V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazník povinen dodané zboží doručit zpět OM Digital Solutions nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy OM Digital Solutions doručeno. Lhůta dle předchozí věty tohoto článku 3.6 se považuje za dodrženou, pokud Zákazník předmětné zboží předá k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

3.7        Veškeré přímé náklady související s vrácením zboží při odstoupení od Kupní smlouvy nese v plné výši Zákazník.

3.8        Zákazník odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3.9        Právo Zákazníka odstoupit od Kupní smlouvy se nevztahuje na následující případy:

3.9.1   zboží dodané v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které bylo z tohoto obalu po doručení Zákazníkovi vyjmuto,

3.9.2   audiozáznamy nebo videozáznamy či počítačové programy v originálních obalech, které byly po dodání porušeny.

4.          Ceny

4.1        Cena zboží uvedená na E-shopu zahrnuje daň z přidané hodnoty („DPH“), avšak nezahrnuje náklady na dopravu, bankovní poplatky a poplatky za platby kreditní kartou (není-li výslovně uvedeno jinak).

4.2        Cena uvedená v potvrzení doručení Objednávky je konečnou cenou včetně všech daní (vč. DPH). Tato cena zahrnuje cenu zboží plus případné náklady na expedici a dopravu, bankovní poplatky či poplatky související s úhradou prostřednictvím kreditní karty.

5.          Dodání

5.1        Tyto VOP se vztahují výlučně na Kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky. OM Digital Solutions nedoručuje zboží nabízené v E-shopu mimo území České republiky. Platnou Objednávku tak může Zákazník učinit pouze v případě, kdy Objednávka obsahuje místo dodání na území České republiky, v opačném případě platí, že Objednávka nebyla Zákazníkem učiněna a OM Digital Solutions vrátí Zákazníkovi finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany Zákazníka k danému okamžiku již došlo.

5.2        Není-li v E-shopu u příslušného zboží uvedena žádná či jakákoli odchylná dodací lhůta, činí dodací lhůta 14 dnů. Dodací lhůta počíná běžet okamžikem uzavření Kupní smlouvy za předpokladu, že kupní cena za zboží byla uhrazena předem (vyjma případů nákupu na účet).

5.3        Není-li v okamžiku učinění Objednávky vybrané zboží k dispozici, OM Digital Solutions o této skutečnosti Zákazníka informuje bez zbytečného odkladu v potvrzení o doručení Objednávky, bez ohledu na to, zda je nedostupnost dočasná či trvalá. Je-li zboží nedostupné trvale, OM Digital Solutions prohlášení o přijetí Objednávky nevystavuje a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

6.          Platební podmínky

6.1        Všechny platby se stávají splatnými okamžikem uzavření Kupní smlouvy. OM Digital Solutions si vyhrazuje právo postoupit třetím osobám jakoukoli svou pohledávku za Zákazníkem, a to včetně veškerých souvisejících práv.

6.2        OM Digital Solutions nabízí platební metody uvedené níže v tomto článku 6. Vyhrazuje si však právo - v závislosti na výsledku prověření úvěruschopnosti Zákazníka- nabídnout v souvislosti s dílší Objednávkou Zákazníkovi pouze některou z platebních metod.

6.3        Platby prostřednictvím PayPal

Při využití platební metody PayPal platí Zákazník přímo prostřednictvím svého účtu PayPal nebo přímým inkasem. Po zadání objednávky je Zákazník přesměrován na PayPal, kde provede platbu ve výši odpovídající částce kupní ceny zboží dle Objednávky. Jakmile na PayPal účet OM Digital Solutions bude zaznamenána informace o tom, že Zákazník platbu schválil, přistoupí OM Digital Solutions k dodání zboží v příslušné uvedené dodací lhůtě.

6.4        Platební metody Adyen

Při využití platební metody, kterou OM Digital Solutions nabízí prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, společnosti Adyen N.V., se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemské království („Adyen“), může Adyen shromažďovat platební údaje.

Použitím platební metody Adyen nedochází k uzavření smlouvy mezi společností Adyen a Zákazníkem.

Pohledávky OM Digital Solutions za Zákazníkem jsou postoupeny společnosti Adyen s tím, že je Zákazník ke splnění dluhu oprávněn provést platby ve prospěch společnosti Adyen.

Platba kreditní kartou: Při platbě kreditní kartou (Visa a Mastercard) je Zákazník přesměrován na poskytovatele platebních služeb, společnost Adyen. V takovém případě provede Zákazník platbu přímo zadáním údajů o kreditní kartě. Po učinění Objednávky a zadání údajů o kreditní kartě Zákazníka je platba v odpovídající výši stržena přímo z kreditní karty Zákazníka.

6.5        Platby Klarna

Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), se sídlem Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko („Klarna“), nabízí OM Digital Solutions možnosti plateb uvedené v tomto článku 6.5.

Nákup na účet: Možnost nákupu na účet Klarna je dostupná pouze Zákazníkům v postavení spotřebitelů s tím, že platba musí být provedena ve prospěch společnosti Klarna. Při nákupu na účet prostřednictvím společnosti Klarna nejdříve Zákazník obdrží zboží a následně je do 14 dnů povinen provést úhradu kupní ceny. Podrobnější informace o nákupu na účet Klarna jsou Zákazníkovi k dispozici v průběhu procesu tvorby Objednávky. Použití této platební metody je podmíněno kladným výsledkem prověření úvěruschopnosti Zákazníka.

Nákup na splátky: Možnost nákupu na splátky Klarna je dostupná pouze Zákazníkům v postavení spotřebitelů s tím, že platba musí být provedena ve prospěch společnosti Klarna. Při využití nákupu na splátky je Zákazníkovi k dispozici možnost kupní cenu za zboží hradit flexibilně v měsíčních splátkách ve výši alespoň 1/24 celkové částky, nebo za podmínek jinak stanovených v průběhu procesu tvorby Objednávky. Použití této platební metody je podmíněno kladným výsledkem prověření úvěruschopnosti Zákazníka.

Sofort: Po provedení Objednávky je Zákazník přesměrován na webové stránky společnosti Klarna. Pro platbu kupní ceny za zboží metodou Sofort musí mít Zákazník online bankovní účet s aktivovaným PIN/TAN přístupem pro účast ve službě Sofort, musí se odpovídajícím způsobem identifikovat a potvrdit OM Digital Solutions pokyn k platbě. Platba bude provedena okamžitě poté a příslušná částka bude odepsána z účtu Zákazníka.

7.          Přechod vlastnictví

7.1        Zboží zůstává ve výhradním vlastnictví OM Digital Solutions do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny v plné výši v souladu s Kupní smlouvou.

8.          Záruka

8.1        Na všechno zboží zakoupené v E-shopu se vztahují záruční práva Zákazníka v rozsahu platných a účinných právních předpisů.

8.2        Všechny případné záruky výrobce nebo záruky týkající se zboží doplňují nároky z faktických či právních vad. Podrobné údaje o rozsahu těchto záruk jsou Zákazníkovi k dispozici v příslušných záručních podmínkách přiložených ke Zboží nebo zveřejněných v E-shopu.

9.          Odpovědnost

9.1        OM Digital Solutions odpovídá Zákazníkovi – bez ohledu na právní důvod – za veškerou újmu vzniklou v důsledku úmyslného či hrubě nedbalostního jednání v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

9.2        V případě prosté nedbalosti odpovídá společnost OM Digital Solutions pouze za újmu způsobenou Zákazníkovi podstatným porušením smlouvy se Zákazníkem (povinnosti, která v prvé řadě umožňuje řádné splnění závazků smlouvy a na jejíž splnění se Zákazník může obvykle spoléhat); v tomto případě je však odpovědnost OM Digital Solutions omezena výší předvídatelné, běžně vznikající újmy. Společnost OM Digital Solutions dále neodpovídá za nepřímou újmu a hradí se výlučně skutečná škoda, nikoli ušlý zisk.

9.3        Je-li odpovědnost OM Digital Solutions vyloučena či omezena, vztahuje se toto omezení odpovědnosti i na osobní odpovědnost zaměstnanců, oprávněných zástupců a zmocněnců OM Digital Solutions.

9.4        Vyloučení a omezení odpovědnosti uvedené v tomto článku 9 se neuplatní vůči slabší straně a v případě, že společnost OM Digital Solutions vadu zboží úmyslně zatajila nebo výslovně převzala záruku za jakost zboží. Totéž platí i pro škodu vzniklou z důvodu újmy na životě, těle či zdraví člověka.

10.        Rozhodné právo a řešení sporů

10.1     Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V případě, že Zákazník učinil Objednávku jako spotřebitel a má v době jejího uskutečnění obvyklé bydliště v jiné zemi, není použití kogentních ustanovení práva této země volbou práva dle první věty nijak dotčeno.

10.2     Případné spory vzniklé mezi OM Digital Solutions a Zákazníkem v souvislosti s Kupní smlouvou lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Zákazník v postavení spotřebitele může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy pro mimosoudní řešení sporů, vytvořené Evropskou komisí nařízením (EU) č. 524/2013, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. S žádostí o další informace o možnostech mimosoudního řešení sporu se může Zákazník obrátit přímo na naše reklamační oddělení OM Digital Solutions prostřednictvím e-mailové adresy eshop.support@om-digitalsolutions.com.

10.3     Pokud mimosoudně nebude vzniklý spor mezi OM Digital Solutions a Zákazníkem vyřešen, bude s konečnou platností rozhodnut příslušným obecným soudem dle sídla OM Digital Solutions, není-li v daném případě dána výlučná příslušnost jiného soudu.

11.        Závěrečná ustanovení

11.1     Je-li některé ustanovení těchto VOP zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému zdánlivému, neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivost, neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká existence a platnosti ostatních ustanovení.

11.2     Znění těchto VOP může OM Digital Solutions kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nového znění VOP. Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.