Likvidace elektronických zařízení

Informace o likvidaci baterií a elektrických a elektronických zařízení

 • Elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie nesmí být likvidovány s domovním odpadem, ale shromažďovány a likvidovány odděleně.
 • Pro zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení a/nebo baterií můžete využít zařízení zřízená orgány pro likvidaci komunálního odpadu pro zpětný odběr nebo sběr elektrických a elektronických zařízení a/nebo starých baterií a akumulátorů, aby byla zajištěna řádná likvidace. Kromě toho lze elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie po použití zdarma vrátit v místě prodeje. Informujte se u místního úřadu, u nás [email: eshop.support@om-digitalsolutions.com] nebo u svého prodejce ohledně nejbližších zařízení a dalších rad ohledně systémů/míst pro recyklaci, vracení a sběr.
 • Vezměte prosíme na vědomí, že jako koncový uživatel můžete mít zákonnou povinnost vrátit použité baterie.
 • Elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Při manipulaci s elektrickým a elektronickým zařízením a/nebo bateriemi obsahujícími lithium je nutná zvláštní opatrnost kvůli zvláštním rizikům. Účelem odděleného sběru a recyklace elektrických a elektronických zařízení a/nebo starých baterií a akumulátorů je zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
 • Vyvarujte se prosíme co nejvíce vzniku odpadu ze starých baterií, např. preferováním baterií s delší životností nebo dobíjecích baterií. Vyhněte se prosíme znečišťování veřejných prostranství tím, že nenechávejte baterie nebo elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie ležet kolem sebe. Zvažte způsoby opětovného použití baterie namísto její likvidace, například renovací nebo opravou baterie.
 • Symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických zařízeních a/nebo bateriích a/nebo jejich obalech označuje povinnost likvidovat je odděleně.

  Crossed-out wheeled bin symbol
 • Jakékoli údaje na baterii mají následující význam:
  • Pb = Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnosti olova.
  • Cd = Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnosti kadmia
  • Hg = Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnosti rtuti