Общи бизнес условия за онлайн магазина

Общи търговски условия за онлайн магазина на OM Digital Solutions

§ 1 Обхват на действие

Следните общи търговски условия (ОТУ) в съответствие с версията, която е в сила по времето на поръчката се прилагат за договорните отношения между OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstrasse 10, 20095 Хамбург, Германия, регистрирана в търговския регистър на град Хамбург под номер HRA 163550, номер по ДДС BG3078085400, електронна поща eshop.support@om-digitalsolutions.com, телефонен номер +351 239 910 250 наричано по-нататък „OM Digital Solutions“, „ние“, „нас“) и купувача. Условия на купувача, отклоняващи се от ОТУ, могат да бъдат приети от OM Digital Solutions, единствено ако дадем писменото си съгласие за тяхното прилагане.

За контакт: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Сключване на договор

Поръчките могат бъдат направени само онлайн чрез уебсайта на онлайн магазина на OM Digital Solutions на https://shop.olympus.eu. Преди да подаде поръчката, купувачът може да прегледа и промени данните по всяко време. Купувачът прави обвързващо предложение за сключване на договор, веднага щом кликне върху бутона „купете сега“. Поръчката обаче може да бъде изпратена и предадена, само ако купувачът потвърди приемането на настоящите ОТУ, като постави отметка в съответния чекбокс (съответната отметка). Купувачът има достъп до условията на договора, включително ОТУ, преди да завърши процеса на поръчка и да ги запази във възпроизводима форма. Потвърждаваме получаването на поръчката от купувача като изпращаме имейл, потвърждаващ получаването на поръчката и посочващ нейното съдържание (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката не представлява приемане на предложението за сключване на договор, а единствено има за цел да информира купувача, че поръчката е получена от нас. Договорът се сключва единствено след подаване на декларация за приемане от OM Digital Solutions, която се изпраща с отделен имейл (потвърждение на поръчката), най-късно при изпращане на стоките. В този имейл или в отделен имейл, но най-късно при доставяне на стоките, текстът на договора (състоящ се от поръчката, ОТУ и потвърждението на поръчката) ще бъде изпратен от нас на купувача на траен носител (имейл или разпечатка на хартия) (потвърждение на договора). Текстът на договора няма да бъде съхраняван от нас за извличане от купувача след приключване на процеса на поръчка. Договорният партньор е OM Digital Solutions. Предложението за продажба на OM Digital Solutions не е насочено към непълнолетни лица. Дори нашите продукти за деца могат да бъдат закупени само от възрастни. За избягване на съмнения, нашият онлайн магазин е посветен на потребителите. Ако сте бизнес, моля, имайте предвид, че ние не издаваме фактури с ДДС на нашите клиенти, които купуват чрез нашия онлайн B2C магазин, следователно, като бизнес, няма да можете да поискате връщането на ДДС. Моля, имайте предвид, че ние продаваме продукти само в количества, които отговарят на типичните нужди на едно средностатистическо домакинство. Това се отнася както за броя на продуктите, поръчани в рамките на една поръчка, така и за подаване на няколко поръчки за един и същ продукт, когато отделните поръчки включват количество, характерно за нормално домакинство. Договорът се сключва на български език.

§ 3 Право на отказ

Потребителите имат право на отказ при условията по-долу. Потребител е физическо лице, с което е сключена правна сделка преди всичко с цел, която не може да бъде причислена към неговата търговска дейност или към дейността му на самостоятелно заето лице.

УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ

Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни без да посочвате причина. Срокът на право на отказ ще изтече 14 дни след деня, в който Вие или трета страна, посочена от вас и различна от превозвача, сте влезли във владение на последните стоки от поръчката Ви.

За да упражните правото си на отказ, трябва да информирате нас, OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstrasse 10, 20095 Хамбург, Германия, регистрирана в търговския регистър на град Хамбург под номер HRA 163550, номер по ДДС BG3078085400, електронна поща eshop.support@om-digitalsolutions.com, телефонен номер +351 239 910 250 за решението си да се откажете от този договор с ясно формулирано заявление (напр. писмо, изпратено по поща или имейл). За тази цел можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, който обаче не е задължителен.

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото Ви на отказ преди срокът на право на отказ да изтече.

Последствия при отказ

Ако се откажете от този договор, следва да Ви възстановим всички направени плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи в резултат на избора Ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от нас), без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за решението Ви да се откажете от този договор. Ще извършим такова възстановяване, използвайки същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако не сте уговорили друго изрично; във всеки случай, няма за Вас няма да възникват никакви такси в резултат на такова възстановяване.

Вие трябва да ни изпратите обратно или да ни ги предадете без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни съобщите отказа си от този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките обратно преди изтичане на периода от 14 дни.

Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на стоките.

Вие носите отговорност само за всяко намаляване на стойността на стоките в резултат на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Въпреки това, правото на отказ не се прилага в случай на:

  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето,
  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.
КРАЙ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ОТКАЗ
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

  • До: OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstrasse 10, 20095 Хамбург, Германия, регистрирана в търговския регистър на град Хамбург под номер HRA 163550, номер по ДДС BG3078085400, електронна поща: eshop.support@om-digitalsolutions.com, телефонен номер +351 239 910 250
  • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
  • Поръчано на*/получено на*
  • Име на потребителя/ите
  • Адрес на потребителя/ите
  • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
  • Дата

(*) * Ненужното се зачертава.

§ 4 Цени

Цената на даден продукт, показана на уебсайта, следва да се разбира като цена, включваща ДДС, но изключваща транспортни разходи, банкови такси и такси за използване на кредитни карти (освен ако не е посочено друго).

Цената, посочена в потвърждението на поръчката, е крайната цена и включва всички данъци (включително ДДС). Тази цена включва цената на продукта, както и всякакви разходи за транспорт и доставка, банкови тарифи или такси, които са дължими при плащане с кредитна карта.

§ 5 Доставка

Доставката се извършва единствено на територията на България.

Ако в онлайн магазина ни за съответните стоки не е посочен никакъв или отклоняващ се срок за доставка, периодът на доставка е 14 дни. Сроковете за доставка, посочени от нас, се изчисляват от момента на сключване на договора, при условие, че покупната цена е заплатена предварително (освен в случай на покупка на изплащане).

Ако избраният от купувача продукт не е наличен в момента на поръчване, OM Digital Solutions следва незабавно да информира купувача за това в потвърждението на поръчката. Ако продуктът не е наличен за постоянно, ще се въздържим от издаване на декларация за приемане. В този случай, не се сключва договор.

Ако избраният от купувача продукт от поръчката не е наличен само временно, следва също така да информираме незабавно купувача за това в потвърждението на поръчката.

§ 6 Условия на плащане

Всички плащания стават дължими със сключването на договора. OM Digital Solutions си запазва правото да прехвърли на трети страни вземанията си от купувача, включително всички свързани с тях права. По принцип предлагаме описаните по-долу методи на плащане, но в зависимост от резултата от проверката на платежоспособността, си запазваме правото да Ви предложим само определени методи на плащане за Вашата поръчка.

1. Плащания чрез PayPal:

При използване на метода на плащане PayPal, плащате директно чрез Вашия PayPal акаунт или чрез директен дебит. След подаване на поръчката Ви, ще бъдете пренасочени към PayPal, където освобождавате плащането в размер на стойността на поръчката. Веднага щом нашият PayPal акаунт е информиран за вашето потвърждение на плащането, пратката ще се осъществи според съответно посочения срок за доставка.

2. Методи на плащане чрез Adyen:

При използването на метода на плащане, който предлагаме чрез нашия доставчик на разплащателни услуги Adyen, данните за плащанията могат да бъдат събирани от Adyen. Чрез използването на метода на плащане на Adyen не се сключва договор между Adyen и купувача. Вземанията на OM Digital Solutions срещу наредителя се прехвърлят на Adyen и наредителят има право да извършва плащания към Adyen с погасителен ефект.

Плащане с кредитна карта: При използване на метод на плащане кредитна карта (Visa и Mastercard), ще бъдете пренасочени към нашия доставчик на разплащателни услуги Adyen. Там ще платите директно, като въведете данните на кредитната си карта. След като изпратите поръчката си и въведете данните на кредитната си карта, кредитната Ви карта ще бъде таксувана директно.

3. Плащания чрез Klarna:

В сътрудничество с Klarna AB (publ), Свеавеген 46, 111 34 Стокхолм, Швеция, предлагаме следните допълнителни възможности за плащане.

Покупка на изплащане: Покупка на изплащане чрез Klarna е налична единствено за потребители и плащането се прави към Klarna. При покупка на изплащане с Klarna, първо получавате стоките и имате срок за плащане от 14 дни. Ще получите повече информация относно покупката на изплащане чрез Klarna по време на процеса на поръчване. Използването на този метод на плащане изисква положителна кредитна оценка.

Покупка на вноски: Покупката на вноски чрез Klarna е налична единствено за потребители и плащането се прави към Klarna. С финансовата услуга Klarna, можете да плащате покупката си гъвкаво на месечни вноски от поне 1/24 от общата сума или при други условия, посочени по време на процеса на поръчване. Използването на този метод на плащане изисква положителна кредитна оценка.

Sofort: След като направите поръчката, ще бъдете пренасочени към уебсайта на онлайн доставчика Klarna. За да успеете да платите фактурираната сума чрез Sofort, трябва да имате онлайн банкова сметка с PIN/TAN процедура, активирана за използване на Sofort, да се идентифицирате съобразно това и да потвърдите указанието за плащане към нас. Платежната транзакция ще се осъществи незабавно след това и вашата сметка ще бъде дебитирана.

В случай че упражните правото си на отказ по договора с OM Digital Solutions, няма да сте обвързани и с клаузите на свързания с него договор за покупка на изплащане.

§ 7 Прихващане, задържане

Купувачът има право на прихващане само ако насрещното вземане е установено с влязло в сила съдебно решение, което не подлежи на оспорване. Въпреки това, купувачът има също така и право на прихващане на вземанията на OM Digital Solutions, ако предяви забележки за дефекти или насрещни вземания, породени от същия договор за покупка.

Купувачът има право да упражни правото си на задържане, само ако насрещното вземане се основава на същите договорни отношения.

§ 8 Запазване на правото на собственост

Стоките остават собственост на OM Digital Solutions, докато бъде направено пълно плащане.

§ 9 Гаранция

За всички продукти, закупени от онлайн магазина на OM Digital Solutions, се прилагат законоустановените гаранционни права.

Всяка допълнително предоставена търговска гаранция е в допълнение към потребителските (безплатни) законоустановени гаранционни права в случай на дефекти. Подробности за обхвата на подобни търговски гаранции са посочени в съответните гаранционни условия, които са приложени към продуктите или които са достъпни на нашия уебсайт и които се предоставят на купувача по електронна поща или като разпечатка най-късно при доставката.

§ 10 Отговорност

OM Digital Solutions не носи отговорност към купувача за каквито и да е причинени вреди или пропуснати ползи, освен в случай на вреди, причинени от OM Digital Solutions в резултат на умишлени действия или груба небрежност в съответствие със законовите разпоредби.

Доколкото отговорността на OM Digital Solutions е изключена или ограничена, това ограничение на отговорността се прилага също върху личната отговорност на служителите, законните представители и заместващите агенти на OM Digital Solutions, в степента допустима от закона.

Горепосочените изключения и ограничения на отговорност не се прилагат, ако OM Digital Solutions е прикрило дефект чрез измама или е поело изрична гаранция за качеството на стоките. Същото важи и за отговорност, която не може да бъде изключвана или ограничавана съгласно действащото законодателство, за вреди в случай на смърт или телесна повреда, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на OM Digital Solutions, както и за отговорност по реда на чл. 130 и следващите от ЗЗП.

§ 11 Информация относно батерии и електронни устройства

Информация за връщането и изхвърлянето на батерии и електронни устройства може да намерите на нашия уебсайт на https://shop.olympus.eu/bg_BG/DISPOSAL_OF_ELECTRONIC_EQUIPMENT.html

§ 12 Приложимо законодателство и разрешаване на спорове

Законодателството на Република България се прилага, като Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG) е изключена. Ако купувачът е направил поръчката като потребител и обичайното му местопребиваване е в друга държава по време на поръчката му, приложението на задължителните законови разпоредби на тази държава остават незасегнати от избора на законодателство, направен в изречение

1.

Мястото на подсъдност е София, България, ако купувачът не е потребител.

Съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 Европейската комисия е създала платформа за извънсъдебно решаване на спорове и тя е достъпна на https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ако сте потребител и има спор между Вас и нас, можете също да използвате процедури за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), като се свържете с орган за АРС. Повече информация за органите за АРС и процедурата, по която същият разглежда спорове, може да бъде намерена в Списъка на признатите органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България (одобрен със Заповед No РД-16-88/03.02.2016 г., допълнен със Заповед No РД-16-1291/02.12.2016 г.), достъпен на следния интернет адрес: https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_organi_dec_2016.pdf.

Ние нито желаем, нито сме задължени да участваме в процедура за решаване на спор пред орган за АРС.

За допълнителна информация можете да се свържете с нашия отдел „Жалби“ директно по имейл (eshop.support@om-digitalsolutions.com).

За да продължи процесът на поръчване, Вие трябва да приемете настоящите Общи търговски условия.