loading

BEZMAKSAS PIEGĀDE VISIEM PASŪTĪJUMIEM VIRS €100

Veikals » Lietošanas noteikumi
Veikals » Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi & Copyright

Copyright © 2010 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Visas tiesibas aizsargatas. Uz visiem materialiem šaja timekla lapa attiecas autortiesibu un precu zimju aizsardzibas likumi.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ir sabiedriba ar ierobežotu atbildibu atbilstoši Vacijas likumiem un tas centrs atrodas Hamburga, Vacija. Uznemums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ir registreta ar numuru HRB 10554 un nodarbojas ar optisko instrumentu, biznesa iericu un saistito precu tirdzniecibu. Pievienotas vertibas nodokla maksataja identifikacijas numurs: DE118673662 Izpilddirektors: Stefans Kaufmans (Stefan Kaufmann).

Lietošanas noteikumi

Piemerojamie likumi

Majas lapas satur informaciju par izstradajumiem, kuri var but vai var nebut pieejami konkretaja valsti, un nepieciešamibas gadijuma varetu but sanemuši apstiprinajumu vai tirgus valsts reglamentejošas iestades apstiprinajumu par dažadam noradem un ierobežojumiem attiecigajas valstis. Katrai valstij ir ipaši tiesibu akti, noteikumi un mediciniska prakse, kas reglamente komunikaciju vai kadu citu informacijas apriti par mediciniskajiem izstradajumiem interneta. Nekas šajos tekstos nav jauztver ka kada izstradajuma piedavajums, reklamešana vai noradišana uz kadu konkretu izstradajumu, kurš nav atlauts ar normativajiem aktiem taja valsti, kur lasitajs dzivo.

Aktualizeti lietošanas noteikumi

Uznemums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG šaja serveri sniedz informaciju ka publisku pakalpojumu saviem klientiem, saglabajot tiesibas mainit informacijas saturu bez iepriekšeja bridinajuma. Uznemums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG nav atbildigs par šeit sniegtas informacijas satura precizitati, pilnigumu un/vai ticamibu. Apmeklejot šo vietni jus piekritat turpmak aprakstitajiem lietošanas noteikumiem.

Arpus atbildibas pazinojums

Ši timekla vietne var tikt paplašinata, papildinata un atjauninata. Lai gan Olympus pieliek lielas pules, lai nodrošinatu precizu un atjauninatu informaciju, Olympus neuznemas atbildibu vai nesniedz garantijas attieciba uz timekla vietnes satura informacijas precizitati un aktualitati un neuznemas nekadu atbildibu par kludam, trukumiem un iespejami novecojušu informaciju. Jo ipaši, Olympus nav atbildigs par jebkuras citas vietnes saturu, kura var noklut no šis vietnes. Turklat, Olympus neuznemas atbildibu par jebkadiem zaudejumiem vai virusiem, kas var ietekmet jusu datoru vai citu aprikojumu, kas radies pieklustot, izmantojot vai lejupieladejot informaciju no šis vietnes

Precu zimes un registretas precu zimes

Visu šaja vietne mineto izstradajumu vai pakalpojumu nosaukumi ir attiecigo ipašnieku precu zimes vai registretas precu zimes. Majas lapa un visa informacija, teksts, atteli, video un audio materiali taja ir paredzeti tikai nekomercialai un personiskai lietošanai. Pieejamiba šaja vietne nedot atlauju izmantot patenteto logotipu, pakalpojumu zimes vai precu zimes. Jus varat kopet, saglabat un izdrukat visas šeit pieejamas informacijas kopijas personigai lietošanai, nemot vera, ka OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG saglaba autortiesibas uz visiem plašsazinas lidzekliem, tostarp tekstus, grafisko attelojumu un fotografijas. Tacu nav atlauts izplatit, apmainit, mainit, pardot vai nodot jebkadu informaciju par šo timekla vietni. Ja vien nav noradits citadi, visi šis timekla vietnes materiali ir aizsargati ar autortiesibam un tos nedrikst izmantot komercialiem vai publiskiem merkiem bez iepriekšejas rakstiskas OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG atlaujas. Nav ari atlauts saistit vai attelot kadu dalu no šis timekla vietnes bez iepriekšejas, rakstiskas OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG atlaujas.

Datu konfidencialitate

Uznemums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ievero musu timekla vietnes apmekletaju jebkada veida sniegtas personigas informacijas konfidencialitati. Detalizetu informaciju skatiet šaja timekla lapa: Privacy Notice.